ركورد حفاري چاههاي گاز در پارسجنوبي شكست

Jahan e-Sanat - - News -

يك مقام مسوول با اشاره به ثبت ركورد جديد حفاري چاه در فازهاي 20 و 21 پارسجنوبي آخرين وضعيت راهاندازي رديفهاي شيرينسازي گاز پااليشگاه ساحلي اين پروژه مشترك گازي را تشريح كرد.

عليرض//ا عبادي درباره آخرين وضعيت راهان//دازي فازهاي 20 و 21 پارسجنوبي گفت: هماكنون س//اخت س//كوهاي دريايي، خطوط لوله و تاسيس//ات فراساحل، مخازن ذخيرهس//ازي، حفاري چاههاي دريايي و پااليش//گاه س//احلي به پايان رسيده اس//ت. مجري فازهاي 20 و 21 پارسجنوبي در ش//ركت نفت و گاز پارس با تاكيد بر اينكه تنها بخش باقيمانده از اين دو فاز پارسجنوبي، يك رديف شيرينسازي گاز طبيعي بوده كه هماكنون مراح//ل راهاندازي و بهرهبرداري از اين واحد هم آغاز شده است، تصريح كرد: در روزهاي نخست فروردينماه امسال، سومين رديف شيرينسازي گاز پااليشگاه فازهاي 20 و 21 پارسجنوبي در مدار بهرهبرداري قرار گرفت. به گزارش انرژينيوز، اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكهساختوتوسعهفازهاي02 و12 پارسجنوبيثبتدوركوردجديد را به همراه داشته است، افزود: براي نخستينبار در حفاري چاههاي دريايي ايندوفازمشتركگازيركوردحفاري6/71 متردرساعتبهثبترسيد كه ثبت چنين ركوردي در ساخت تمامي فازهاي پيشين پارسجنوبي بيسابقه بوده است. عبادي همچنين از ثبت ركورد نصب و بهرهبرداري س//كوهاي دريايي فازهاي 20 و 21 پارسجنوبي خبر داد و يادآور شد: عمليات نصب آخرين سكوي دريايي اين فاز گازي در مدت زمان كمتر از 2/5 ساعت و عمليات راهاندازي و آغاز توليد گاز ترش در مدت زمان 70 روز انجام ش//ده است. مجري فازهاي 20 و 21 پارسجنوبي در شركت نفت و گاز پارس افزود: در مجموع پيشبيني ميشود تا چند روز آينده ظرفيت توليد گاز ترش در فازهاي 20 و 21 پارسجنوبي به حدود 56 تا 57 ميليون مترمكعب در روز افزايش يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.