ايران اقدام هند در كاهش خريد نفت را تالفي كرد

Jahan e-Sanat - - News -

منابع هندي گفتند ايران به تالفي تصميم دهلي نو براي كاهش واردات نفت از اين كشور، مهلت پااليشگاههاي هنديبرايپرداختپولنفتخريداري ش//ده از تهران را به ميزان يك س//وم كاهش داده اس//ت. به گزارش تسنيم به نق//ل از پايگاه خبري ماني كنترل، اي//ران به تالفي تصميم دهلي نو براي كاهش واردات نفت از اين كشور، مهلت پااليشگاههاي هندي براي پرداخت پول نفت خريداري شده از تهران را به ميزان يك سوم كاهش داده و نرخ كرايه حمل نفت به سواحل هند را نيز باال برده است. ايران، سومين تامينكننده بزرگ نفت هند، قبال به پااليشگاههاي هندياي نظير ايندين اوي//ل و مانگالور 90 روز مهلت ميداد تا پ//ول نفت خريداري شده از اين كشور را پرداخت كنند. اما به گفته مناب//ع آگاه اكنون تهران اين مهل//ت را به 60 روز كاهش داده و اين بدان معناست كه شركتهاي ايندين اويل و مانگالور بايد به جاي 90 روز در عرض06 روزحسابنفتيخودباايران را تسويه كنند. شرايط فروش نفت ايران جذاب ترين شرايط براي پااليشگاههاي نفتي هند محسوب ميشود. عالوه بر مهل//ت 90 روزه، ايران همچنين نفت خود را ب//ا 20 درص//د كرايه معمول به س//واحل هند حمل ميكرد. ديگر فروش//ندگان نفت در خاورميانه بيش از 15 روز براي پرداخت پول نفتشان به مشتريان هندي مهلت نميدهند. منابعآگاهگفتندشركتملينفتايران همچنينتصميمگرفته،تخفيفيراكه در كرايه حمل به مشتريان هندياش ميداد،از08 درصدبهحدود06 درصد كاهش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.