گازبهاي 96 مطابق سال 94 است

Jahan e-Sanat - - News -

شركت ملي گاز ايران با رد محاسبه گازبهاي مشتركين خانگي در سال 96 با قيمت مترمكعبي 150 تومان، اعالم كرد: گازبهاي خانگي امسال به صورت زمانبندي هفت ماه براي ماههاي گرم ) از61 فروردين تا 15 آبان( و پنج ماه سرد سال ) از 61آبان تا 15 فروردين( به صورت پلكاني و اقليم تعريف شده محاسبه خواهد شد.

به گزارش انرژي نيوز، روابطعمومي شركت ملي گاز ايران در نهايت با گذشت 16 روز از سال جديد درباره نحوه محسابه گازبهاي مشتركين خانگي در سال جديد شفافسازي و اطالعيهاي درباره جزييات محاسبه قيمت گاز در سال 96 منتشر كرد.

هيات دولت آبان ماه 1395 با ابالغ مصوبهاي به وزارت نفت و شركت ملي گاز ايران تغييرات جديد در قيمتگذاري فروش گاز به مشتركين خانگي، تجاري و صنايع غيرعمده ابالغ كرد كه براساس اين مصوبه كه با واكنشهاي متعددي همراه شده بود بهاي هر مترمكعب گاز مشتركين خانگيازابتدايفروردينتا03 آبانماهبهطوريكسانبرايكلمشتركين كممصرف و پرمصرف 150 تومان محاسبه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.