پروژهسنگفرشچهارراههاضرورتينداشت

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-محمدحقانيدرحاشيهبازديد از پروژه س//نگفرش كردن س//ه چهارراه مخبرالدوله، سيروس و سرچشمه كه در راستاي آرامسازي جريان ترافيك از سوي شهرداريمنطقه21 درحالانجاماست، با بيان اينكه اجراي اين پروژه در شرايط فعلي ش//هرداري تهران لزومي نداشت، گفت: جاي سوال است كه انجام اين طرح باتوجهبهمشكالتماليشهرداريوهزينه تمامشده پروژه، چه لزومي داشته و چقدر درارتقايكيفيتزندگيمردماينمنطقه تاثيرگذار بوده است.

وي با بي//ان اينكه در همه طرحهاي ش//هري بايد اولويت و ضرورت مشخص ش//ود، گفت: جاي سوال است كه اجراي طرح سنگفرش كردن سه چهارراه اولويت داشتهياتوسعهزيرساختهاوحملونقل؟ با اين حال ش//هرداري اگر بر اجراي اين طرح اصرار دارد چرا در نيمههاي ش//ب كه ترافيك كمتر است، فازبندي اين اقدام را انجام نداد تا شاهد ترافيك كمتري در محدودهباشيم.

رييس كميته محيطزيست شوراي شهر تهران با اشاره به نارضايتي گسترده مردم و كس//به با بيان اينكه جاي سوال است كه آيا اجراي اين طرح پيوستهاي الزمترافيكي،اجتماعيوزيستمحيطي را داشته يا نه گفت: شهرداري پول نفت ندارد و دس//تش در جيب مردم اس//ت و اي//ن هزينههاي اضافي و غيرضرور نبايد انجام ش//ود و شهرداري ميتوانست اين هزينهها را در بخشهاي زيرساختي ديگر صرف كند. شهرداري معتقد است كه اين طرح در راستاي آرامسازي انجام شده اما واقعيت اين اس//ت كه اين س//ه چهارراه آنق//در درگير ترافيك ب//ود كه در حالت عادي خودروها سرعتي نداشتند و اصال اجراي طرح آرامسازي معنايي نداشت و اگر ش//هرداري ميخواهد با اجراي طرح سنگفرش كردن، زندگي را در شهر ارتقا دهد بهتر است به جاي اين اقدام فكري به حال//ت موشها و زبالهها كند كه اين دو مساله بيشتر در ارتقاي سطح كيفيت زندگي مردم نقش دارد.

حفاني در پاس//خ به اين سوال كه آيا ممكن است پس از سنگفرش كردن اين سه چهارراه و ميدان بهارستان، اين مسير تبديل به پياده راه شود، گفت: بحث پياده محوري موضوع جداست و اگر قرار است مسيريتبديلبهپيادهراهشود،بهترآنكه خيابان وليعصر كه محور طبيعي و داراي جاذبههاي فرهنگي اس//ت را تبديل به محور پيادهراه كنند و شهرداري با ايجاد مترو يا الآرتي نس//بت ب//ه جابه جايي مسافران اقدام كند. وي با اشاره به اعتراض فرمانداري درخص//وص اجراي اين طرح گفت:ضمناحترامبهفرمانداريبايدبگويم كه ش//هرداري مدير اجرايي شهر است و فرمانداري وظيفهاي در مديريت اجرايي شهر ندارد.رييس كميته محيطزيست شوراي شهر تهران در پاسخ به اين سوال ك//ه آيا اجراي اين طرح مصوبه ش//وراي ش//هر را داشته يا خير گفت: مصوبههاي شهرداري كلي است و به اين صورت كه چهارراهي سنگفرش شود يا نه ورود پيدا نميكنيم. در اين شرايط ركود اقتصادي و تنگناهاي مالي در شهرداري، نبايد چنين طرحهايي غيرضرور اجرايي ش//ود و بايد طرحه//اي اولويت دار در زمان مناس//ب اجرايي ميشد تا موجبات نارضايتي مردم را فراه//م نكند چراكه با اجراي اين طرح شاهدترافيكگستردهدرمعابرمنتهيبه اينمحدودههستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.