همه كانديدا شدهاند، شما چطور؟

Jahan e-Sanat - - News -

اميرحسينميراسماعيلي-آدم وقتي اين ميزان از مش//اركت دور و وريهاي//ش را در انتخابات ميبيند واقعا كيف ميكن//د. همه آمدهاند و حضور حداكثري را معنا كردهاند اما تفاوت اين دوره ب//ا دورههاي قبلي اين اس//ت كه اين حضور حداكثري ب//ه قبل از انتخابات موكول ش//ده و به ج//اي اينكه در پاي صندوقهاي راي حاضر شوند براي كانديداتوري پيشقدم ش//دهاند! يعني االن اوضاع طوري شده كه بنده حدس ميزنم تمام م//ردم بهعن//وان نماينده وارد شوراها ش//وند چون همه خودشان كانديدا ش//دهاند و از آنجايي كه هر كس//ي به خ//ودش راي خواهد داد پس مثال در ش//هر خودمان بابلسر ك//ه 100 هزار نفر جمعي//ت دارد، 100 هزار نفر موفق به كس//ب يك راي ميشوند و دستهجمعي همگي وارد شورا ميشويم و دور هم خوش ميگذرد ديگر.

حاال بابلس//ر را هم اگر بيخيال شويم )كه بهتر است بيخيال شوم چون تهديدها زياد ش//ده( ش//ما در همين ته//ران 12 ميليوني هم اگر ي//ك نگاهي ب//ه اطراف//ت بيندازي متوجه خواهي ش//د كه كسي روي زمي//ن نمانده كه احس//اس دين به همش//هريانش و اس//بش را ب//راي آبادان//ي پايتخت زين نكرده باش//د. حاال كانديداتوري جعفر س//وپري و ممد آقا ش//ترمرغ )شغلش پرورش ش//ترمرغ اس//ت( را هم كه بتوانيم هضم كنيم با كانديدا شدن همكاران روزنامهنگارمان چطور كنار بياييم؟ مگر دليل انتخاب اين ش//غل توسط ش//ما چيزي جز نقد اصحاب قدرت و رس//اندن ص//داي م//ردم كوچه و بازار به از ما بهتران بود عزيزان دل؟ خب خودت//ان ك//ه االن داريد وارد بازي قدرت ميشويد كه! اصال نكند اينطوري مردم گمان كنند كه خداي ناكرده انتقادهاي قبلي شما در نقد مدي//ران و سياس//تمداران هم براي گرفتن امتياز و سهم بوده؟

مطمئنهستمكههمچينتفكري بين دوستان خبرنگارمان وجود ندارد و اينهايي كه گفتيم هم بيش از يك گمانهزني س//اده نبوده است. همين فردا پس فرداس//ت كه دوستانمان يكي پس از ديگري از كانديداتوري انصراف ميدهند و به همشهريانشان ثابت ميكنند كه خبرنگار جماعت، راه و م//رادش را ب//ا امالك يا حقوق نجوم//ي عوض نخواهد ك//رد و اين اسمنويس//يها هم چي//زي جز يك شوخي ساده نبوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.