پليس از بازپرس پرونده تصادف زنجيرهاي در خراسانرضوي شكايت كرد

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- سخنگوي ناجا ضمن ابراز تاسف و تاثر از حادثه تصادف زنجيرهاي مشهد گفت: براي پليس راهور در اين حادثه قصوري متصور نيست و عوامل راهور وظايف خود را با توجه به شرايط موجود در قبل، حين و بعد از واقعه به درستي انجام داده است و اصليترين علت تصادف در شرايط مهآلود جاده، سرعت غيرمطمئنه و عدم رعايت فاصله طولي از جانب برخي رانندگان بوده و رييس پليسراه استان هيچ اقراري مبني بر قصور پليس نكرده است. بديهي است براساس ضوابط و قوانين جاري در هيچ كجاي دنيا قبل از انجام تحقيقات و تشكيل دادگاه و تفهيم اتهام، كسي را مقصر نميشناسند. ضمن اينكه اساسا صالحيت رسيدگي بازپرس مربوطه در پرونده موصوف مورد اختالف و اصوال مرجع صالحه در اين موارد سازمان قضايي نيروهاي مسلح است.

سردار سعيد منتظرالمهدي ادامه داد: رسيدگي قضايي و پاسخگويي حق همه شهروندان عزيز است اما دادرسي بايد مبتني بر قانون و رعايت ملزومات آن باشد. الزم به ذكر است در بازه زماني 25 اسفند تا 15 فروردين به فضل و كرم الهي و همت عزيزانم در پليس راهنمايي و رانندگي و ديگر دستگاههاي زحمتكش و خدماترس//ان جادهاي و البته همكاري و همراهي مردم فهيم كشورمان، بالغ بر01 درصد، جانباختگان تصادفات در سرصحنه كاهش پيدا كرده كه البته يك نفر آن هم زياد است. اين در حالي است كه در سال 95 استان خراسانرضوي رتبه اول كاهش جانباختگان تصادفات را از آن خود كرده است.درحالحاضركارشناسانراهنماييورانندگيناجاآمادگيدارندباحضور در تمامي مراجع ذيصالح و همچنان رسانه ملي موضوع فوقالذكر را در كنار ديگر كارشناسان اين حوزه مورد واكاوي و آسيبشناسي قرار دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.