امدادرساني به 5 هزار نفر از زلزلهزدگان خراسان رضوي

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- مرتضي سليمي از مصدوميت 40 نفر و اسكان اضطراري پنج هزار و 488 نفر در 58 روستاي آسيبديده از زلزله خبر داد.رييس سازمان امداد و نجات اظهار داشت: بر اثر وقوع زمينلرزه سرخس، تربت جام، فريمان و مشهد 58 روستا دچار آسيب شد و پنج هزار و 488 نفر در مناطق آسيبديده با برپايي يكهزار و 198 دستگاه چادر توسط امدادگران به صورت اضطراري اسكان داده شدهاند. سليمي با بيان اينكه 120 تيم عملياتي متشكل از 305 امدادگر و نجاتگر هاللاحمر با بهكارگيري س//ه فروند بالگرد و 51 دستگاه خودروي عملياتي و پشتيباني به هموطنان زلزلهزده خدماترساني كردند، گفت: سه بالگرد امدادي با انجام 37 سورتي پرواز اقدام به انتقال هشت هزار و 500 كيلوگرم محموله امدادي و 70 نيروي عملياتي كرد.به گفته رييس سازمان امداد و نجات جمعيت هاللاحمر، اقالم امدادي )زيستي و غذايي( از پنج استان خراسان شمالي و جنوبي، قم، اصفهان، خوزستان و سازمان امداد و نجات به مناطق زلزلهزده خراسانرضوي ارسال شد. وي به توزيع اقالم زيستي ميان زلزلهزدگان اشاره و خاطرنشان كرد: 31 هزار و 500 كيلوگرم برنج، يك هزار و 980 كيلوگرم حبوبات، 58 هزار و 404 قوطي كنسروجات، سه هزار و 500 بس//ته چاي، چهار هزار و 800 ست شستوشو، 420 دستگاه چادر امدادي و پنج هزار و 40 روغن مايع ميان زلزلهزدگان توزيع شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.