جمعآوري و دستگيري 19 هزار معتاد و خردهفروش در نوروز امسال

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-عبدالرضارحمانيفضليدرجلسهمشتركشورايهماهنگيمبارزه با مواد مخدر و بررسي آسيبهاي اجتماعي استان كرمانشاه گفت: سال گذشته شاهد افزايش 16 تا 17 درصدي كشفيات بوديم و در بحث پيشگيري نيز با قوت در حال پيگيري هستيم. در حوزه درمان نيز ظرفيتها در مقايسه با زمان ورودم به اين حوزه از 500 به 10 هزارنفر در شهر تهران افزايش پيدا كرده است. نوروز امسال در 12 يا 13 استان جمعآوري خردهفروشان و معتادان متجاهر را داشتيم كه در قالب اين طرح 19 هزار نفر در كشور دستگير شدند كه پنج هزار نفر از آنها خردهفروش و مابقي معتادان متجاهر بودهاند. قرار شده اين افراد به جاي سه ماه، به مدت بيشتر و تا شش ماه نگهداري شوند.

وزير كشور در ادامه با تاكيد بر اينكه در حوزه توانمندسازي و اشتغال از هيچ كمكي به استانها فروگذار نخواهد شد، افزود: در استانهاي ديگر بخش خصوصي هم به اين مقوله ورود داشته هرچند جز موضوع اشتغال، مسايل رواني و فرهنگ پذيرش اين افراد در خانوادهها هم اهميت دارد. اعتياد حد و مرز ندارد و بيكار و شاغل و پولدار و فقير و دانشجو و كارگر نميشناسد. آمارها حاكي است بين 50 تا 55 درصد معتادان كشور شاغل هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.