توقيف بيش از 97 ميليارد ريال كاالي قاچاق در بندر گناوه

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- س//ردار قلندر لشكري اظهار داش//ت: در راستاي منويات مقام معظ//م رهبري مبني بر مبارزه جدي با پديده ش//وم قاچ//اق، دريابانان فرماندهي پايگاه درياباني گناوه با هماهنگي مقام قضايي در بازرس//ي از سه شناور، مقادير بسيار بااليي كاالي قاچاق ممنوعه شامل 98 دستگاه تلويزيون الايدي در انواع مختلف، دو هزار و 928 تخته پتو، 186 دستگاه پلياستيشن، 70 عدد دسته پلي استيشن، 30 هزار و 196 دستگاه موتور كولر اسپيلت كشف كردند.

فرمانده درياباني اس//تان بوش//هر ادامه داد: كش//ف 49 دستگاه ماشين لباسش//ويي، 59 هزار و 752 قلم لوازم آرايش//ي بهداش//تي،055 كيلوگرم پوشاك، هفت هزار و 584 عدد گوشي موبايل، 12 دستگاه موتور چهار چرخ، سه دستگاه جرثقيل، يك دستگاه جت اسكي و ساير كاالهاي قاچاق از ديگر كشفيات اين عمليات است. مجموع ارزش ريالي كاالهاي قاچاق بالغ بر 97 ميليارد و 14 ميليون و 299هزار ريال برآورد شد. در اين عمليات عالوه بر توقيف شناورها، 9 قاچاقچي دستگير و به همراه پروندههاي متشكله به مقام قضايي تحويل داده شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.