15

Jahan e-Sanat - - News -

ش//اگردان كونته همانند بازي رفت مقابل تيم گوارديوال به پيروزي رسيدند تا شكس//ت مقابل كريستال پاالس را فرام//وش كنند و به قهرماني نزديكتر شوند. چلسي و منچسترسيتي از هفته س//ي و يكم ليگ برتر از ساعت 23:30 چهارشنبه گذشته در استمفوردبريج به مصاف يكديگر رفتند.

اي//ن بازي در نهايت با پيروزي تيم ميزبان به پايان رسيد تا شاگردان كونته با 72 امتياز به صدرنش//يني مقتدرانه خود ادامه دهند. منچسترسيتي با همان 58 امتي//از در رده چهارم باقي ماند تا در ادامه فصل براي كسب سهميه ليگ قهرمانان بجنگد.

در دقيقه 10 بازي س//ريع آغاز شد و اين تيم ميزب//ان بود كه روي غفلت مدافع//ان حريف به يك گل زودهنگام برسد. آزپيليكوئتا كه جلو كشيده بود، ه//ازارد را در داخ//ل محوطه صاحب ت//وپ كرد و ضربه اي//ن بازيكن پس از برخورد به كمپاني و تعلل كابايرو وارد دروازه ش//د. در دقيقه 26 سيتي روي اشتباه مسلم كورتوا موفق شد بازي را به تساوي بكشاند. كورتوا در حالي كه فشاري رويش نبود با يك پاس اشتباه س//يلوا را صاحب توپ كرد. دروازهبان چلس//ي ضربه اين بازيكن را مهار كرد اما توپ در برگش//ت به آگوئرو رس//يد و اي//ن بازيكن با بغل پ//ا دروازه خالي را باز كرد.

در دقيقه 28 س//يتي كه از اين گل روحيه گرفته ب//ود، به حمالتش ادامه داد و روي پ//اس در عم//ق تماش//ايي س//يلوا براي س//انه ميتوانست به گل دوم برس//د ام//ا كورتوا اي//ن بار خوب كار ك//رد و به موقع ت//وپ را دور كرد. در دقيقه 35 چلس//ي به دليل خطاي واض//ح فرناندينيو روي پ//درو صاحب ضربه پنالتي ش//د. كابايرو موفق ش//د ضربه ضعيف هازارد را مهار كند اما اين بازيكن در برگش//ت توانست دروازه را براي بار دوم باز كند.

در دقيق//ه 46 كونته تصميم گرفت در بي//ن دو نيمه ماتيچ را به جاي زوما به بازي آورد. در دقيقه 75 چلسي يك ضدحمله سريع ترتيب داد اما هازارد كه توپ در نهايت به او در پش//ت محوطه رس//يد نتوانست از اين فرصت استفاده كند و ضربهاش را به بيرون زد.

در دقيقه 90 آگوئرو روي پاس بلند زيباي نوليتو پش//ت مدافعان چلس//ي صاحب توپ ش//د اما كورتوا ضربه اين بازيكن را به كرنر فرستاد.

در دقيقه 91 توپ روي كرنر ارسالي در دهانه دروازه به استونز رسيد اما اين بازيك//ن از جديترين موقعيت تيمش در نيمه دوم نتوانس//ت اس//تفاده كند تا بازي با پيروزي ش//اگردان كونته به پايان برسد.

سرمربي اسپانيايي منچسترسيتي بعد از شكست برابر چلسي اعتراف كرد كه تيمش ديگر شانس//ي براي كسب عنوان قهرماني در ليگ جزيره ندارد.

درگيري لفظي گوارديوال با كادر فنيچلسي

سرمربيمنچسترسيتيبااعضايكادر فني چلس//ي پس از بازي دو تيم درگير شده است. بنا بر گزارش نشريه تلگراف پپ گوارديوال پس از بازي چهارشنبه شب گذشته تيمهاي منچسترسيتي و چلسي كه با پيروزي دو بر يك چلسي به پايان رسيد، در تونل ورزشگاه استمفوردبريج با اعضاي كادر فني چلسي درگيري لفظي پيدا كرده است.

بنا بر اي//ن گزارش، مربي بدنس//از چلسي و ماس//اژور منچسترسيتي در تون//ل ورزش//گاه با هم درگي//ري پيدا كردند كه اين منجر به دخالت گوارديوال و ديگر اعضاي كادر فني دو تيم ش//ده است. كنايه مربي بدنساز چلسي به رفتار گوارديوال در كنار زمين حين بازي باعث تشديد درگيري بين مربيان دو تيم شده است. آنتونيو كونته كه براي تبريك به بازيكنانش زودتر به رختكن رفته بود، در جريان اين اتفاق نبود.

پيروزي چلس//ي در اين بازي باعث شد اختالف اين تيم با منچسترسيتي به 14 امتياز برسد و شاگردان كونته با برتري هفت امتيازي نسبت به تاتنهام در صدر جدول قرار بگيرند.

بدتري/ن فص/ل گواردي/وال در رقابتهايباشگاهي

س//رمربي اس//پانيايي بدترين آمار خود در رابطه با شكست در رقابتهاي باش//گاهي را به ثبت رس//اند. شكست منچسترسيتي برابر چلسي در ليگ برتر انگليس بدترين فصل دوران مربيگري پپ گوارديوال را در رقابتهاي باشگاهي به ثبت رساند.

هي//چگاه تيمه//اي تح//ت هدايت سرمربي اسپانيايي در يك فصل شش شكست را تجربه نكرده بودند.

س//يتيزنها در اي//ن فص//ل دو بار مغلوب چلسي ش//دند و برابر تاتنهام، لسترس//يتي، ليورپ//ول و اورت//ون نيز شكس//ت خوردند. پي//ش از اين بازي بدترين ركورد گوارديوال پنج شكس//ت در ي//ك فصل بود كه آن در فصلهاي 2009 – 2008 ب//ه همراه بارس//لونا و 2015 – 2014 ب//ا باي//رن مونيخ اتفاق افتاده بود. همچنين براي نخس//تين بار ب//ود كه تيم گوارديوال در يك فصل برابر يك تيم دو بار شكست را تجربه ميكند. شاگردان آنتونيو كونته در ديدار رفت سه بر يك در ورزشگاه اتحاد پيروز شدند و در بازي چهارشنبهشب در استمفوردبريج دو بر يك حريف خود را شكست دادند. جسلينگارد4سالهتمديدكرد جس لينگارد، مهاجم جوان منچستريونايتد، قراردادش را با اين باشگاه براي چهار سال ديگر تمديد كرد. قرارداد قبلي لينگارد با شياطين سرخ تا 2018 اعتبار داشت اما مديران اين باشگاه تصميم گرفتند تا قرارداد او را تا سال 2021 تمديد كنند.

گفته ميشود براساس قرارداد جديد، لينگارد دستمزد هفتگي 100 هزار پوندي دريافت خواهد كرد و به اين ترتيب، در چهار سال آينده، از حضور در الدترافورد 21 ميليون پوند درآمد خواهد داشت. وي تاكنون 70 بازي براي منچس//تريونايتد انجام داده كه از اين بين، 29 بازي در رقابتهاي اين فصل بوده است. بنزما در راه ميالن با 60 ميليون يورو روزنامه توتو اسپورت خبر داد باشگاه ميالن برنامهاي براي به خدمت گرفتن كريم بنزما، مهاجم فرانسوي تيم فوتبال رئال مادريد دارد و اين بازيكن هدف اصلي آنها در نقلوانتقاالت تابستاني پيشرو جهت ساختن تيمي قدرتمند براي فصل 2017-2018 خواهد بود.

اين روزنامه ايتاليايي مدعي شد كه مذاكرات دو باشگاه ميالن و رئال مادريد پس از چند بار به تعويق افتادن، انتظار ميرود هفته آينده به نتيجه نهايي برس//د. طبق گزارش اين روزنامه، باشگاه رئال مادريد درخواست رقم 60 ميليون يورويي براي فروش مهاجم 29 س//الهاش كرده و تنها در ازاي دريافت چنين رقمي موافق جدايي وي از جمع سفيدپوش//ان مادريدي است.

توتو اس//پورت همچنين خبر داد: باش//گاه ميالن ميتواند اين رقم درخواستي رئال مادريد را به صورت اقساط بپردازد و بر اين اساس براي سال اول بايد 20 ميليون يورو به طرف اسپانيايي پرداخت كند. با توجه به انتشار گزارشهايي مبني بر تمايل رئال مادريد به فروش كريستيانو رونالدو در تابس//تان پيشرو و در صورت جدايي بنزما از اين تيم، مثلث خط حمله كهكشانيها موس//وم به BBC )بنزما، بيل و كريس( از هم متالشي خواهد شد. فحاشيجيمزرودريگزبهزيدان تصاوير تلويزيوني نشان داد كه جيمز رودريگز، ستاره كلمبيايي رئال مادريد،پسازتعويضدردقيقه07 ديدارچهارشبگذشتهتيمشمقابل لگانس، به زينالدين زيدان، سرمربي تيمش، فحاشي كرد.

در اين ديدار كه با پيروزي چهار بر دو رئال به پايان رسيد، جيمز كه گل اول كهكشانيها را به ثمر رساند، انتظار داشت در غياب كريس رونالدو، گرت بيل و كريم بنزما، تا پايان بازي در زمين بماند اما زيدان در فاصله 20 دقيقه تا پايان بازي، او را از زمين بيرون كشيد.

تصاويري كه برنامه دپورتس كواترو منتشر كرده، نشان ميدهد كه او در زمان خارج شدن از زمين الفاظ ناشايستي را خطاب به زيدان به زبان آورد. زيدان در پايان بازي تاييد كرد جيمز از تعويض ش//دنش ناراحت ش//ده اما تاكيد كرد نميتواند به او قول دهد كه در هر بازي 90 دقيقه كامل بازي كند. زيدان عنوان كرده بود: با او صحبت نكردم. طبيعي است كه يك بازيكن بخواهد 90 دقيقه كامل بازي كند. اين اتفاقي است كه رخ ميدهد. او خيلي خوب بازي كرد و از او راضي هستم. هيچ مشكلي با جيمز ندارم. درست است كه او زيادي بازي نميكند اما سختكوش است و هجومي كار ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.