اين مربیان شكستناپذير!

Jahan e-Sanat - - News - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

اينكه مجيد جاللي نيمه دوم يعني نيمه مربيان را به برانكو ميبازد و بعد سر داور هوار ميكشد نه تكراري است و نه غيرمنتظره! مجيد جاللي عمدتا همين طوري است. به وقت باختن، تاب و توان قبول شكست را ندارد. مجيد جاللي هيچ وقت شكست را نپذيرفته و اين درست همان رفتاري است كه از مربيان ايراني انتظار ميرود. اينكه هميشه باخت را بيندازند گردن داور. گردن تماشاگر. گردن بازيكن و اشتباه فردي. اينكه ما فكر كنيم مجيد جاللي با بقيه بايد فرق داشته باشد اشتباه ماست نه اشتباه آقاي جاللي! استاد هم عين ديگرانند! به وقت باخت همه چيز ميافتد گردن حريف و داور! نمونه ديگرش فراز كمالوندكهنبردنتيمشمقابلاستقاللرامياندازدگردنبازيكنخودش! كال مربيان شكستناپذيري داريم كه هيچ وقت نميبازند! تيمشان ميبازد كه آن هم تقصير داور و اشتباه فردي است! افقي: -1 ضربگير و خواننده ورزش باستاني زورخانهاي- بناي پنج طبقه در شرق كاخ گلستان تهران كه در سال 1284 قمريباتقليدازمعماريفرنگيساختهشد 2-پيلهكرمابريشم-عدماطالعومهارت -3 پيشگوي طالع- رودي در فرانسه- دشمن محصول- رنج و محنت -4 شمردن- مقدار تعيين يا ارزيابي شده- روي و چهره- بانگ و فرياد 5-نامعلميويتامين -6 آدميزاد- حالل و شايسته- شماره پرونده و نوعي كاغذ مرغوب -7 قارچ فاسدكننده مواد غذايي- فال نيك- سالم و تحيت 8-نفيعربي-كتابيازآلبركامو-قولتوخالي 9-معمولي-درياچهايدرشرققزاقستان-توليدانفجارميكند 01-بينيدرازوكشيدهفيل-خانههايريزرويعكس-ماهآخرفصلپاييز 11-نوعيرب-جانشين-افسانهشب -12 سوره روشنايي- تباه كردن- ماه كماني- پارگي لباس و پارچه 31-وحشيصفت-سطحبيرونيبنا-صدايپشه-قسمتيازسازهعينكها 41-برندهجايزهنوبلپزشكيسال1791 ميالدي-سياهدانهگياهي 51-كاشفگرانمايهاسيدسولفوريك-پيشكش

ج عمودي: -1 سود و استفاده- در مثل سنگ پاداش اوست 2-زمينپرآبوعلف-نگهبانومحافظخودماني-زيركان -3 كار و پيش//ه- وس//يله غنودن- فروش//نده ادويهجات و داروهايگياهي-موضوعنهفتني -4 كتابي از س//يده زهرا حسيني- بيبهره از ديدن- قاضي ميدانورزشي-لولهاصليتنفسي 5-حركتبهآهسته-جمعيتانساني-مانندوشبيه -6 ايالت//ي در ش//رق آمريكا- محرومي//ت از نيازمنديهاي زندگي -7 اول ش//خص مف//رد- اخت//الف- س//از تي//ره- از طوايف ايرانما -8 واحدي در زمان- تزوير- گياه خضاب -9 از گروههاي خوني- شيريني حلوايي- وسيله حملونقل قديمي-واحدمعينيازدارو 01-حدكمتر-ازانواعفيلميانمايش-افشاگري -11 جمع عارف- رشتهاي در شنا- صلح و آشتي 21-زمانمحدود-رنگارنگي-آرزو-كلمهشگفتي -13 بان//گ ن//دا- ي//كان در رياضي - دانه كش//ت- مرض شيرين -14 فانت//زي و تجملي- س//وره 54 ق//رآن كريم- محل و موضعينامشخص 51-ماجراجو-كاراييولياقتبرايانجامكاري جوابجدولشماره258 ت ك ا پ و خ ا و ر ن ز د ي ك م ر م ر ب ا ل و ا ج ب ن ر و ي پ ت ك ك پ و ر ب و د د ا ب ل ا ش ر ي ك ب ي ت ت ي ل ه/ ا ي د ه/ چ ا ر ه/ و ب د و ص د ر ي ك ي م ي ا ا خ ط ا ل ب ي و و ن ا م ل ز ب ر م ي ا ن س ا ل خ ي س ا ر ن ا ب ز ا گ ر س ي و ر گ ب ا ر م ب ي ن ر گ ن م ز ي ت ب ي ا ت م ا م ن ش ا م ن ا خ ن ز ا ج ا ج ت ر ش ي ر ي ص ح ه/ ب ل ع ر ح ب ا ب م ح ل ن و ا ب ك ع ب ه/ ز ر ت ش ت گ ر د ن ه/

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.