پرسپولیس به دنبال رسیدن به يك رکورد تاريخي

Jahan e-Sanat - - News -

پرسپوليس تهران در هفته بيست و ششم ليگ برتر به مصاف تيم پيكان رفت و موفق شد اين تيم را شكست دهد و به صدرنشينياش اقتدار بيشتري ببخشد.

پرسپوليسبا95 امتيازصدرنشيناستوبهواسطهاختالفيكهباحريفان خودش ايجاد كرده، تا حدودي قهرماني زودهنگامش را قطعي كرده است. تيم برانكو در طول دو فصل اخير نمايش خوبي داشته و حاال در اين فصل حتي فرصت اين را دارد كه يكي از ركوردهاي بزرگ تاريخ ليگ برتر را بشكند؛ ركورد كسب امتياز كه تاثير ويژهاي در اقتدار تيمها دارد. حاال اينكه پرسپوليس چطور ميتواند اين ركورد را به نام خودش ثبت كند را بررسي ميكنيم.

ركورد بيشترين امتياز در تاريخ ليگ برتر متعلق به سپاهان و استقالل اس//ت. زردهاي اصفهان )فصل 89-88 و (91-90 و آبيهاي تهران )فصل (92-91 با 67 امتياز اين ركورد را در اختيار دارند. اين در حالي اس//ت كه ليگ برتر به دليل 16 تيمي شدن، حاال ميتواند ركورددار جديدي را به خود ببيند. با توجه به كاهش تيمها به 16 تيم و رسيدن تعداد بازيها به عدد 03، هر تيمي كه بتواند 60 امتياز در مجموع كل فصل كسب كند، ركورد بيشترين امتياز كسبشده در يك فصل را خواهد شكست.

استقالل خوزستان فصل گذشته با 57 امتياز قهرمان شد و پرسپوليس ام//روز در فاصل//ه چهار هفته مانده به پايان، 59 امتيازي اس//ت. اين يعني ش//اگردان برانكو فرصت اين را دارند كه با كس//ب دو امتياز ركورد ليگ 16 تيمي را بشكنند. البته پرسپوليس حتي شانس اين را دارد كه با كسب 9 امتياز از 12 امتياز ممكن، حتي ركورد استقالل و سپاهان در تاريخ ليگ برتر را هم براي خود كند. توقفاستقاللمقابلگسترش استقالل كه با صعود به رده دوم جدول ردهبندي شانس اندكي براي كسب عنوان قهرماني ليگ برتر داشت، با تساوي برابر گسترش فوالد تبريز اين فرصت را از دست داد. روز دوم از هفته بيست و ششم رقابتهاي ليگ برتر از ساعت 17:30 پنجشنبه گذشته با ديدار گسترش فوالد تبريز و استقالل تهران آغاز شد كه اين ديدار با تساوي يك- يك به پايان رسيد. استقالل با اين تساوي 48 امتيازي شد و همچنان در رده دوم قرار دارد و بايد منتظر ديدار روز جمعه تراكتورسازي بماند. گسترش فوالد تبريز هم 33 امتيازي شد.

از طرفي در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان ذوب آهن و صنعت نفت به تساوي يك به يك دست يافتند. ذوبآهن با اين تساوي 36 امتيازي شد و در رده چهارم باقي ماند. صنعت نفت آبادان هم كه يكي از گزينههاي سقوط بود با اين يك امتياز 29 امتيازي شد و به رده دوازدهم صعود كرد تا فعال نفس تازه كند و به بقا اميدوارتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.