فوتبال ايران با 5 پله صعود در رده 28 جهان

Jahan e-Sanat - - News -

جديدترين ردهبندي فدراسيون جهاني فوتبال با صعود پنج پلهاي فوتبال كشورمان همراه بود. رنكينگ جديد فيفا پنجشنبه گذشته منتشر شد. بر اساس اين ردهبندي كه اولين ردهبندي جهاني فوتبال كشورمان در سال 1396 به حساب ميآيد، فوتبال ايران با پنج پله صعود مواجه شده است.

فوتبال ايران كه در رنكينگ گذشته فيفا در رده 33 قرار داشت، بر اساس ردهبندي جديد منتشر شده با مجموع 820 امتياز و پنج پله صعود، صاحب جايگاه82 جهان شده است. اين صعود به واسطه دو برد تيم ملي فوتبال مقابل تيمهاي ملي چين و قطر در چارچوب رقابتهاي مقدماتي جام جهاني 2018 روسيه به دست آمده است.

فوتب//ال ايران با صعود پنج پلهاي خ//ود در رنكينگ فيفا، فاصله اش را با ديگر تيمهاي آس//يايي در اين ردهبندي بيشتر كرده است. در ميان تيمهاي آسيايي و بعد از ايران، تيم كره جنوبي با سه پله سقوط و مجموع 700 امتياز در جايگاه 43 قرار گرفته اس//ت. ژاپنيها با هفت پله صعود و 685 امتياز در رده 44 ايستادهاند. استراليا هم در رنكينگ جديد همانند ايران پنج پله صعود داشته است. فوتبال اين كشور با اين صعود و مجموع 661 امتياز صاحب رده 50 جهان شده است.

در ردهبندی جديد فيفا، آرژانتين از صدر جدول يك پله س//قوط كرده و جايگاه خود را به برزيل داده است. فوتبال برزيل با يك پله صعود و مجموع 1661 امتياز صاحب جايگاه نخست جهان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.