دردسرهای استقالل خارج از مستطیل سبز

Jahan e-Sanat - - News - تلكس منهای فتلوتكبالس

استقاللدرمهمترينروزهایخوددومشكلپيشروداردكههنوزموفق به حل آنها نشده و دوباره ممكن است امور اين تيم را پيچيده كند.

به گزارش مهر، استقالل هرچقدر در زمين فوتبال هر روز بهتر ميشود اما در بعد مشكالت مديريتي همچنان درگير حواشي زيادي است. در واقع اين تيم در بعد تداركات با مشكالت خاصي روبهرو است كه در روزهاي آتي اين مشكالت بيشتر به اين تيم فشار خواهد آورد.

بخش اول مشكالت استقالل، مالي است. اين تيم اگرچه با ورود وزير ورزش بخشي از مشكالتش كه منجر به اعتصاب شده بود را حل كرد اما باوجودپرداختآن01 درصدبازيكناناينتيمهنوزطلبزياديدارندو اين روزها دوباره صداي آنها براي اعتراض بلند شده است.

استقاللروزهايسختيراازمنظرماليتجربهميكندودربخشسامانه و اسپانسر شايد به دليل عدم نتيجهگيري در ابتداي فصل درآمدزايي خوبي نداش//ته است. همين موضوع كار را براي سيدرضا افتخاري و البته ديگر مسووالنباشگاهسختكردهوكارهادراينرابطهدرستجلونميرودوادامه اين روند ميتواند دوباره بحث استعفا را آن هم در مهمترين روزهاي فصل باز كند. بخشدوممشكالتاستقاللبرميگرددبهعدمتمديدقراردادبسياري از بازيكنان جوان اين تيم با استقاللي كه هنوز مبلغ زيادي از طلب آنها را پرداخت نكرده است. با وجود اصرار منصوريان براي حفظ اسكلت استقالل براي فصل بعد هنوز تالشهاي مديران استقالل به نتيجه نرسيده و شرايط خوبي براي اين تيم براي سال آينده مهيا نشده است.

استقالل اگر نتواند اسكلت امسال خود را حفظ كند، براي سال آينده هم نميتواندمدعيباشد.البتهدراينرابطهاينتيمهنوزفرصتداردوعالوهبر باقي مانده اين روزها تا پايان فصل، تابستان داغ هم در پيش است اما واقعيت اين است كه تا اين لحظه آن اسكلت خوب حفظ نشده است.

بايد ديد استقالل در روزهاي آخر اين فصل براي كسب سهميه مستقيم آسيايي يا حتي قهرماني و تقويت براي سال آينده چگونه اين مشكالت را پشت سر ميگذارد؟ عليداييخبرحضورشدرتيممليفوتبالايرانراتكذيبكرد جاللي:اگرحرفنزنيمكهبايدخفقانبگيريم نصيرزاده:كسر6 امتيازازپرسپوليسفعالمطرحنيست محروميتليورپولازجذببازيكندرردهآكادمي جامحذفيايتاليا؛يوونتوسبادرخششايگواينفيناليستشد هفتهسيامالليگا؛برتريرئالمادريددرخانهلگانس منصوريان:داورپنالتيمارانگرفت،جانماراگرفت كامرانيفر:منصوريانبايدپاسخگوياظهاراتشباشد مارسلوبهركورددياستفانورسيد حملهمسلحانهبهكوكهپيشازدربيمادريد ديآمبروسيوتا1202 دراينترماندنيشد

)منبع: خبرگزاريهاي داخلي(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.