افزايش تعداد تیمهاي لیگ جهاني والیبال

Jahan e-Sanat - - News -

كميته مالي فدراسيون جهاني واليبال (FIVB) براي افزايش بازاريابي در اين رشته ورزشي تصويب كرد كه سطح يك ليگ جهاني از سال8102 با حضور 16 تيم برگزار شود. نخستين نشست كميته مالي فدراسيون جهاني واليبال پنجشنبه گذشته در مقر فدراسيون جهاني واليبال در لوزان سوييس برگزار شد. محمدرضا داورزني، سرپرست فدراسيون واليبال ايران و عضو هيات رييسه فدراسيون جهاني كه يكي از اعضاي كميته مالي نيز محسوب ميشود، در اين نشست حضور داشت. كميته مالي فدراسيون واليبال در نشست خود تصويب كرد كه سطح يك ليگ جهاني واليبال از سال 2018 با حضور 16 تيم برگزار شود تا با افزايش بازاريابي، امكان قرار گرفتن واليبال به ورزش دوم جهان بعد از فوتبال، فراهم شود. ژاپن، چين، استراليا و كره جنوبي از جمله كشورهاي پيشنهادي فدراسيون جهاني واليبال براي قرار گرفتن در رقابتهاي سطح يك ليگ جهاني هستند تا از س//ال 2018 دور مقدماتي اين رقابتها در شش هفته پيگيري شود. بررسي گزارشهاي مالي سال ،2016 تجديد نظر سياستهاي گذشته و تدوين سياستهاي جديد در مقررات مالي فدراسيون جهاني واليبال از ديگر محورهاي نشست كميته مالي فدراسيون جهاني واليبال بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.