ايستادگیمردکرواتجلويريشسفیدهایپرسپولیس

Jahan e-Sanat - - News - قاره فوتبال

موضع مديران باشگاه پرسپوليس در ارتباط با كنارگذاشتهشدن رامين رضاييان، حاال شفافتر از هميشه به نظر ميرسد. آنها تا قبل از نبرد حساس تيمشان با پيكان، ترجيح داده بودند در اين مورد سكوت كنند اما حاال در همه مصاحبهها، عالقه شكستخوردهشان به حفظ رامين را به نمايش ميگذارند. طاهري، گرشاسبي و همه چهرههاي ديگر كادر مديريتي پرسپوليس، اعتراف كردهاند كه به دنبال بازگرداندن رامين به تيم بودند اما در مقابل عزم برانكو براي اخراج اين بازيكن، كاري از پيش نبردند. اولين بخش از اين سناريو نيز در شروع فصل در باشگاه پرسپوليس اتفاق افتاد.

رامين كه با فسخ يكطرفه قرارداد به تركيه رفته بود، پشيمان شد و تصميم به بازگشت گرفت و اصرار مديران باشگاه براي جذب دوباره او، برانكو را مجاب كرد تا مجوز حضور دوباره رامين در تيم را صادر كند. ايوانكوويچ يك بار با تسليمشدن در برابر درخواست مديران و هواداران، مرتكب اش//تباهي شد كه دستوپنجه نرمكردن با آن ماهها زمان برد و در حساسترين روزها آرامش را از تيم گرفت. مرد كروات اما ديگر اين اشتباه را تكرار نكرد. او اين بار پاي اصولش ايستاد. تعارف را كنار گذاشت و به هيچ قيمتي حاضر نشد تيمش را در معرض نفوذ دوباره رامين رضاييان قرار دهد. رامين در نظرسنجيها هنوز محبوب بود و هواداراني كه از جزييات ماجراهايي كه اين بازيكن در تيم به وجود آورده بود مطلع نبودند، تمايل زيادي به تماشاي دوباره او در تركيب داشتند. مديران باشگاه نيز ميخواستند پيوند رامين و برانكو را دوباره برقرار كنند اما ايوانكوويچ اين بار نفوذناپذير ظاهر شد و اجازه شكلگيري هيچ جرقه تازهاي را نداد. اتفاقي كه ثابت ميكرد او به خوبي در اين ماههاي ملتهب تجربه كسب كرده تا يك اشتباه را دو بار تكرار نكند. حاال در لحظه ايستادگي برانكو در مقابل موج ريشسفيديها و كدخدامنشيها واضح است كه ديگر خود او براي پرسپوليس تصميم خواهد گرفت؛ نه مديران، حاميان مالي و هوادارها. ازحاالبهبعد،مسووليتهايتصميمهايكليديدربارهنفراتتيم،باسرمربي است نه با مصلحتطلبهاي فراموشكار!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.