بررسی تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه زیر ذره بین »جهان صنعت«؛ طرح ناکام چند ساله

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه گردش/گري و میراث فرهنگ/ی- »س//ازمان مي//راث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي به حياط خلوتي براي دولت تبديل شده اس//ت و كس//ي در راس كار ق//رار گرفته كه هيچ س//ابقهاي در اين زمينه ندارد. بايد متوجه باشيم سابقه مديريتي اين افراد در حدي نيست كه بخواهد گردشگري كشور را به جايي برساند. اگر اين سازمان تبديل به وزارتخانه ش//ود، كس//ي كه دول//ت معرفي خواهد كرد بايد به نمايندگان هم پاس//خگو باشد و ميتوان بررسي كرد چه برنامههايي دارد و آيا توان اداره اين وزارتخانه را دارد يا خير؟« اينها را مهرداد بائوج الهوت//ي نماينده مجلس ميگويد. كسي كه طرح تبديل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارتخانه را در مجلس دنبال ميكند و ميگويد به زدوي شاهد اين طرح در صحن علني مجلس خواهيم بود. الهوتي معتقد است عملكرد اين سازمان در اين سالها قابل قبول نبوده و بايد طرح تبديل اين سازمان به وزارتخانه جديتر پيگيري شود.بحث تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه بارها مطرح ش//ده و هربار به دليلي اين اتفاق نيفتاده است. سال 1383 بود كه اليح//ه دولت خاتمي براي ايج//اد وزارتخانه ميراث فرهنگي و گردشگري راي نياورد و با جداسازي سازمان ميراث فرهنگي و سازمان ايرانگردي و جهانگ//ردي از وزارت فرهنگ و ارش//اد اس//امي و ادغام آنها با هم سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شكل گرفت.

از آن پ//س، رييس س//ازمان را ش//خص رييسجمه//ور انتخاب و بهعنوان يكي از معاونان خود معرفي ك//رد. فروردين س//ال 1385 و در دولت بعدي سازمان صنايعدستي كشور هم از وزارت صنايع و معادن جدا شد و سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدس//تي و گردشگري شكل گرف//ت. حاال در آس//تانه انتخابات رياست جمهوري بار ديگر از سوي نمايندگان مجلس طرح وزارتخانه شدن اين سازمان مطرح شده است. طرحي ك//ه در اين س//الها بارها شاهد مطرح ش//دن و ناكام ماندن آن بودهايم.

س/ازمان ي/ا وزارتخان/ه تفاوتي ندارد

س//يدمحمد بهش//تي، رييس پژوهشگاه ميراث فرهنگي سازمان مي//راث فرهنگي، صنايعدس//تي و گردشگري در گفت و گو با »جهان صنعت« درب//اره تبديل س//ازمان ميگوي//د: »وزارتخان//ه ي//ا معاون رييسجمهور ب//ودن خيلي تفاوت ماهوي نميكند، تنها به اين بستگي دارد كه تغيير به چه ترتيبي اتفاق بيفتد. البته اگر وزارتخانه شود تبعا بايد پاس//خگوي مجلس بود و وزير موقعيت سياسيتري پيدا ميكند. درصورتي كه معاون رييسجمهور ميتواند تخصصي تر به موضوع نگاه كند. اما ميبينيد عما از زماني كه ادغام صورت گرفته اس//ت و معاون رييسجمهور بوده، هيچ وقت رييس سازمانتخصصيمرتبطباموضوعات اينسازماننداشتهوهميشهسياسي به موضوع نگاه ش//ده است. پس از اين جهت، چه س//ازمان باشد چه وزارتخانه تفاوتي نخواهد داشت. از نظر ماهم كه در س//ازمان هستيم فرقي ندارد.«

بهش//تي درب//اره مخالفتش با وزارتخانه ش//دن س//ازمان ميراث فرهنگي زماني كه اين سازمان شكل گرفت، توضيح ميدهد: »زماني كه ادغام صورت گرفت اصرار كرديم ابتدا بهشكلمعاونترييسجمهورباشد. علتش هم اين بود كه ابتدا ش//اهد ارتقاي مديريتي باشيم و تغييرات به ش//كلي آرام اتفاق بيفتد. اگر به سال 82 بازگرديم باز هم من همان نظر را داشتم و ميگويم بهتر است، ابتدا معاونت رييسجمهور باشد و بعد تبديل به وزارتخانه شود. البته هيچ وقت به شكلي كه ميخواستيم اتفاقنيفتاد.«

وی ني//ت نمايندگاني كه طرح وزارتخانه ش//دن س//ازمان ميراث فرهنگي را دنب//ال ميكنند را هم مهم ميداند و ميگويد: »البته بايد از نمايندگانمجلسپرسيد،كسانيكه اين طرح را دنبال ميكنند نيتشان تنها اين است كه سازمان را نسبت به خودشان پاسخگو كنند يا اينكه ميخواهند با كمكهايشان مسايل حوزه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدس//تي به ش//كل بهتري حلوفصل شود. كدام يك از اين دو نيترادارند؟البتهخواهندگفتنيت دوم. اما بايد ديد در عمل كداميك خواهد بود.«

وض/عازاي/نبدترنخواهد شد!

اردش//ير اروج//ي، كارش//ناس گردش//گري يكي از افرادي اس//ت كه سال 1383 در جلسات مجلس ب//راي تش//كيل وزارتخان//ه ميراث فرهنگي و صنايعدس//تي شركت داش//ته اس//ت. او در اينب//اره ب//ه »جهان صنعت« ميگويد: »همان موق//ع ما بح//ث وزارتخانه را پيش كشيديم. ابتدا اليحهاي كه از طرف دولت ب//ه مجلس رف//ت، در قالب سازمانگردشگريوميراثفرهنگي بود. ح//دود يكس//ال در مجلس روي اليحه كار شد. پس از يكسال بررسي به اين نتيجه رسيدند كه بايد وزارتخانه تشكيل شود. نمايندگان ب//ا آقاي خاتمي صحب//ت كردند و اليحه از س//وي دولت اصاح شد و ب//ه ص//ورت وزارتخانه به مجلس برگشت. كميس//يون نظر خودش را مبني ب//ر تاييد وزارتخانه ميراث فرهنگ//ي و گردش//گري به صحن علنيمجلسبردووزارتخانهتصويب شد. پس از آن تعدادي از نمايندگان مجلس تشكيك كردند. فرداي آن روز وزارتخانه راي نياورد و قرار شد كميسيون موضوع را در قالب همان سازمانميراثفرهنگيوگردشگري بررس//ي كند و در نهايت س//ازمان تصويب شد.«

اروج//ي معتقد اس//ت عملكرد س//ازمان از زمان تشكيل آن قابل قبول نبوده و تمام كس//اني كه در اين س//الها رياست اين سازمان را برعهده داشتهاند تخصصهاي الزم نداش//تهاند: »از آن سال تا به حال چيزي حدود 12 س//ال ميگذرد و در عمل نشان داده شده كه سازمان نتوانسته پاسخگوي اهدافي باشد كه منطبق با آن تشكيل شده است. اگر تعارفها را كنار بگذاريم ميبينيم در تمام دولتها اين سازمان حياط خل//وت دولت بوده اس//ت. ولي اگر وزارتخانه ش//ود به صورت مستقل عمل خواهد كرد و اين شرايط تغيير ميكند.درحالحاضربهدليلاينكه رييس سازمان، معاون رييسجمهور اس//ت، نمايندگان بايد از ش//خص رييسجمهور س//وال كنند و چون سوال كردن از رييسجمهور سياسي است و به اين سادگيها امكانپذير نيست در نتيجه رييس سازمان زير پوششرييسجمهورپنهانميشود. امااگروزيرباشدنمايندگانبهراحتي ميتوانند سوال و حتي استيضاحش كنند. از طرف ديگر فكر ميكنم به دليل اينكه نمايندگان روي ميراث فرهنگي و گردشگري شهر خودشان حساسيت بيشتري دارند در نتيجه فضا رقابتيتر خواهد شد.«

اروجي در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزارتخانه شدن اين سازمان، اداره آن را سياسيتر نميكند، ميگويد: »اقتصاد كشور ما سياسي است. اين را همه جاي كش//ور ما ميبينيد. از سال38 كهسازمانتشكيلشدتابه حالكهواردسال69 شدهايمتقريبا ميشود31 سال.دراينمدتحدود 01رييس سازمان عوض شده است. به نظرم غيرممكن بود كه 10 وزير عوض شود. بايد پرسيد چه كساني را به عنوان رييس انتخاب كردهاند؟ در تمام دولتها حتي حاال افرادي كه كمترين تخصص را داش//تهاند، براي رياس//ت انتخاب شدند. زمان آقاي احمدينژاد سياسيترين فرد دولت يعنی مشايی به عنوان رييس سازمان انتخاب شد.

پ//س از او بقايي آمد. س//ازماني ك//ه مي//راث فرهنگياش س//ابقه چندهزارساله دارد كسي مثل بقايي رييساش شد. بعد از بقايي هم تمام كساني كه آمدند همه بيارتباطي بودند. حاال هم فردي در راس است كه تخصصي در اي//ن زمينه ندارد. ميخواهم بگويم در صورت وزارتخانه شدن، نسبت به اينكه زير نظر دولت باشد اوضاع بهتري خواهد داشت.« ازاينطرحاطالعيندارم جب//ار كوچكين//ژاد، ريي//س فراكس//يون مي//راث فرهنگ//ي، گردشگري، صنايعدستي و مناطق آزاد مثل ذبيحاهلل نيكفر، سخنگوي اين فراكسيون از طرح مطرح شده و امضاهايي كه براي آن جمعشده ابراز بياطاعي ميكند و به »جهان صنعت« ميگويد: »خيلي در جريان اين طرح نيستم.

البت//ه بحثي بي//ن نمايندگان مطرح ش//ده اما اينكه به سرانجام برسد را بعيد ميدانم. تنها در رابطه ب//ا محيطزيس//ت و منابع طبيعي بحثهايي مطرح ش//ده و طرح هم در حال پيگيري است. ميخواهيم پيش//نهاد دهيم محيطزيس//ت و منابع طبيعي با مي//راث فرهنگي و گردش//گري و صنايعدستي يكي ش//ود. اما اينكه درحال حاضر طرح جداييعنوانشدهباشد،خير،چنين چيزي نيست. تنها گاهي اوقات بين نمايندگان مطرح ميشود.«

او درباره پيشنويس طرحي كه الهوتي ادعا ميكند 150 نماينده آن را امضا كردهاند، ميگويد: »آقاي الهوتي قبا امضاهايي گرفته بود اما بعيد ميدانم در دستور قرار گرفته باش//د، سال گذش//ته بود كه آن را پيگيري ميكرد. البته طرح را آورد ما هم امضا كرديم حدود چهار ماه قبل بود ولي اينكه االن چاپ شده باشد بعيد ميدانم«.

رياست اين سازمان در حد واندازههايپتانسیلگردشگري كشورنیست

مه//رداد بائوجالهوتي، نماينده لنگرود و عضو كميس//يون برنامه و بودجهومحاسباتمجلسكهپيگير طرح وزارتخانه شدن سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي اس//ت، درباره جزييات اين طرح به »جهان صنع//ت« توضيح ميدهد: »در ح//ال حاضر ح//دودا 051نفر پيشنويس را امضا كردهاند. هيات رييس//ه روي آن دس//تور داده و به زودي در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد. به دليل اهميت و جايگاه ويژه گردش//گري در اقتصاد دنيا و پتانسيل باالي كشورمان به دنبال تصويب اين طرح هس//تيم. درآمد بسياري از كش//ورها از گردشگري تامين ميش//ود حال آنك//ه درآمد كشور ما از گردشگري كمتر از يك ميليارد دالر است و آماري كه درباره درآمد هفت ميليارد دالري در اين حوزه ميدهند نادرس//ت اس//ت. با توجه به جاذبههاي ايران امروز بايد اقتصاد كشور از طريق گردشگري اداره ميش//د. اما ش//رايط امروز را ببينيد. در چش//مانداز 1404 بايد به 02ميليون گردشگر برسيم. اما با كدام زيرساخت؟ وضعيت هتلهاي ته//ران را ببينيد. ج//ز چند هتل، تمام هتلها پيش از انقاب ساخته ش//دهاند. وضعيت شهرستانها هم كه بس//يار بدتر است.« او مديريت س//ازمان ميراث فرهنگي را چندان مناس//ب نميداند و ادامه ميدهد: »اينسازمانتبديلبهحياطخلوتي براي دولت شده است. كسي در راس كار قرار گرفته كه هيچ سابقهاي در اين زمينه ندارد. تمام افرادي كه در اين سالها رياست را بر عهده داشتند همهمينطوربود.بايدمتوجهباشيم سابقه مديريتي اين افراد در حدي نيستكهبخواهندگردشگريكشور را به جايي برسانند.«

ايننمايندهمجلستاكيدميكند: »اگر اين سازمان تبديل به وزارتخانه شود، كسي كه دولت معرفي خواهد كرد بايد به نمايندگان هم پاسخگو باشد و ميتوان بررسي كرد كه چه برنامههايي دارد و آيا توان اداره اين وزارتخانه را دارد يا خير؟«

او در پاس//خ به اينك//ه اعضاي فراكس//يون »مي//راث فرهنگ//ي، گردشگري، صنايعدستي و مناطق آزاد« از اين طرح اظهار بياطاعي كردهاند، ميگويد: »اين فراكسيون فعال نيست و تاثيرگذاري خاصي در اين حوزه نداشته است.«

الهوتي درباره ادغام »س//ازمان مي//راث فرهنگ//ي، گردش//گري و صنايعدستي« با »محيطزيست و منابع طبيعي كه كوچكينژاد مطرح كردهبودهمميگويد:»باوجوداينكه اين طرح كارشناسي شده نيست و ميراثفرهنگيوگردشگريمقولهاي جداست و بحثهاي خودش را دارد اماايشانميتواندپسازمطرحشدن درصحنعلنيمجلسپيشنهادهاي خودشان را مطرح كنند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.