كاهش شكایتها و اسكان رسمي مسافران نوروزي

Jahan e-Sanat - - News -

رييس ستاد مركزي هماهنگي خدمات سفر با بيان اينكه توسعه گردشگري در كشور تنها با حرف محقق نميشود، گفت: در نوروز 96 ثبت ش//كايات در سامانه 09629 نسبت به مدت مش//ابه سال گذشته كمتر از يك صدم درصد بوده كه اين امر نشاندهنده كاهش چشمگير ميزان شكايات است.

مرتضي رحمانيموحد با بيان اينكه تاش دستاندركاران سازمان ميراث فرهنگي در چهار سال اخير سبب افزايش بازديد مس//افران از جاذبههاي گردش//گري و اقامت شد، اظهار كرد: سامانهاي (09629) از طريق ستادهاي شهرستاني و استاني در كشوربراياينهدفايجادشدهاستكهثبتميزانرضايتمندي و شكايتها در آن طي تعطيات نوروز، 42 هزار تماس از سوي ش//هروندان بوده كه تنها 270 مورد در زمينه ش//كايت از ارائه خدمات بود. بر اين اساس ثبت شكايات در اين سامانه نسبت به مدت مشابه سال قبل كمتر از يك صدم درصد بوده است.

او ب//ا بيان اينكه در نوروز امس//ال اقام//ت در كمپينگها، مدارس و مسافرخانهها كاهش داشت، يادآور شد: در نوروز 96 اقامت گردشگران در هتلها دو درصد، در هتل آپارتمانها 13 درصد و در مهمانپذيرها 11 درصد نسبت به نوروز 95 افزايش داشته است.

رحمانيموحد كه در مراسم تجليل از خادمان و فعاالن ستاد خدمات سفر استان تهران در هتل اسپيناس سخن ميگفت، ضمن تشكر از استاندار تهران به عنوان رييس ستاد خدمات سفر اين استان و ساير مديران دستگاههايي كه با همكاري و هم افزايي و مديريت شايسته، تهران را در اوج نگاهها و توجهات قرار دادند، اظهاركرد:هنگاميكههياتوزيراندرزمستانسال29 تصويب كردستادهماهنگيخدماتسفرشكلبگيردتاعهدهدارمديريت سفرها در طول سال باشد، سوال و چالش بزرگي كه پيش روي ما وجود داشت اين بود؛ چگونه ميتوان ميزان و حجم سفرها را مديريت كرد، از طرفي آمار ارائه شده گويا و قابل اعتماد نبود به طوري كه آمارها حاكي از اين بود كه دخالتهاي غيرساختاري و غيرمنظم صورت ميگرفت.

وي ب//ا اين باور كه طي چهار س//ال، ب//ي نظميها و موارد غيرساختاري از بين رفت، افزود: امروز دو مرجع را پيشبيني كرديم تا آمار قابل احصا باش//د كه يكي آمار نفر شب اقامت و اقامتگاههاي رسمي و دوم آمار بازديد از مراكز فرهنگي، تاريخي و گردشگري است كه ماك قرار گرفتند.

رحمانيموحد در ادامه گفت: طي تعطيات نوروزي در برخي روزهاتهرانتوانستدرزمينهميزاناقامتوماندگارييكياز01 استان برتر كشور باشد كه اين امر بسيار ارزشمند بود و خوشحاليم كه نتيجه تاش چهار ساله سازمان به ثمر نشسته است.

وي با بيان اينكه ش//كوفايي گردشگري نقطه قوت و اميد مردم در عرصه اقتصاد مقاومتي اس//ت و كسي حق ندارد اين اميد را تبديل به يأس كند، گفت: توسعه گردشگري در كشور با حرف انجام نميشود، بلكه با اقدام و انجام وظايف و همگرايي و همكاري تمامي دستگاهها محقق ميشود و در اين راستا مديريت شهرها از سازمانمحور شدن بايد به سمت خدماتمحور شدن تغيير جهت دهند.

معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با يادآوري اينكه رويكرد مهم دولت تدبير و اميد به واقع همگرايي و مشاركت همه دستگاهها در حوزه گردشگري اس//ت، بيان كرد: در نوروز 96 بيش//تر روستاهاي كشور شهد ش//يرين سفر و توزيع گردشگر را چش//يدند و بومگرديها به مي//زان قابل توجهي افزايش پيدا كرد و اين همان چيزي بود كه انتظار داشتيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.