دورهمي جمنا!

Jahan e-Sanat - - News -

میترازمانی- اگر دنبال يك س//وژه عالي براي خنده و شوخي ميگرديد نگاهي به ميزان آرايي بيندازيد كه در رايگيري جمنا رد و بدل شد! يعني باور بفرماييد آدم اگر همين آراي جمنا را يك نگاهي بيندازد دوزارياش ميافتد! ما االن يك مقدار دوزاري شما را مياندازيم! -1 آقاي فتاح با 1661 راي نفر دوم شده، بعدش بيانيه داده كه اصا چه كسي گفته من با جمنا بودهام؟! خب برادر من! يك ماه زودتر ميگفتي! چرا االن يادت افتاده؟

-2 آقاي قاليباف با اين همه دك و پز خلباني و افاده دكتري و بيلبوردهاي شهرداري و نامزدي در انتخابات قبلي، از آقاي فتاح كه بزرگترين كار سياسياش يك دوره وزارت در زمان محمود اعظم بوده، كمتررايآورده!بيخودنبوداستادخودشدرحركتيخودجوشرقابت داخلي را ترك كرد! شما از جمنا نميتواني راي بياوري، ميخواهي از صندوقها راي بياوري؟

3-استادضرغاميكهخيليفكرميكردعملكرديكطرفهاشدر تلويزيون، او را درجناح راست به يك چهره محبوب تبديل كرده ششم شد تا متوجه شود آنقدرها هم كه فكر ميكرد خاطرخواه ندارد!

-4 سعيد جليلي در بين اصولگرايان هفتم شد! قابل توجه آنهايي كه ايشان را در انتخابات امسال يك وزنه ميدانستند! ايشان در جمنا به هفتمي رسيد تا مشخص شود كه حتي اصولگرايان هم فهميدهاند كه دوران ش//عارهاي تند گذش//ته! يعني من جاي جليلي بودم و ميديدم ضرغامي از من بيشتر راي آورده، كار سياسي را ميبوسيدم ميرفتمكنار!

5-استادمحسنرضايييازدهمشدند!ايشانقصديبرايورودبه انتخاباتنداشتندامابعدازاعامموجوديتجمنا،بيانيهشكوهمندي صادر كردند كه اگر جمنا بخواهد نامزد رياستجمهوري ميشوند! برادر محسن! آسوده باش كه جمنا نميخواهد!

-6 ميرسليم، رقيب جدي غرضي در رقابت تنگاتنگ با محسن رضاييوآرايباطله،باكسب004 رايوتكيهزدنبهمقامچهاردهمي، باالتر از انتظار ظاهر شد! همين كه در اين مملكت 400 نفر حاضر شوند به ايشان راي دهند قابل پيشبيني نبود. بود؟

پيش//نهاد : مهندس غرض//ي را هم ميآوري//د، دورهميتان تكميل ميشد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.