تقدیر ویژه از مستند ایراني در بلژیك

Jahan e-Sanat - - News -

مس//تند »مسافران« س//اخته محمود رحماني، مورد تقدير ويژه جشنواره بينالمللي فيلم »ملينيوم« در كشور بلژيك قرار گرفت.

نهمين جش//نواره بينالمللي فيلم مس//تند »ملينيوم« در بروكس//ل بلژيك، »تقدير ويژه فيلمس//ازان مستقل« به همراه جايزه سه هزار پوندياش را به مستند ايراني »مسافران« ساخته محمود رحماني كه در بخش اصلي اين رويداد سينمايي حضور داشت، اهدا كرد.

»مس//افران« با 12 مستند ديگر از كشورهايي چون آمريكا، فرانس//ه، اتريش، كنگو، برزيل، بلغارستان، چين، آلمان، هلند و بلژيك در بخش اصلي اين رويداد سينمايي به رقابت پرداخت.

اين مستند پنجمين ساخته محمود رحماني است كه پخش بينالمللي آن را شركت فرانسوي »نوري پيكچرز« برعهده دارد و با زمان 87 دقيقه به گفتوگوي آدمها در يك تاكسي ميپردازد كه البته اين اتفاق با فرمي متفاوت اجرا شده است.

ساير عوامل مستند »مسافران« عبارتند از تدوين: فريد دغاغله، صدابردار: بهشاد، صداگذار: آرش اسحاقي، دستيار كارگردان:هادي خواجوي، بال طاهري، مدير توليد: فرزاد كيانمنش، تهيهكننده: كتايون شهابي و محمود رحماني.

محمود رحماني مستندهايي چون »نفت سفيد«، »مدار صفر درجه«، »ملف گند« و »مادرم« را در كارنامه هنرياش دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.