صدای سینمای لهستان

Jahan e-Sanat - - News -

كيشلوفسكي در سال 1941 شهر ورشو به دنيا آمد و كودكي خود را در چند شهر كوچك لهستان گذراند. همراه با پدر مهندسش كه مبتا به سل بود به شهرهاي مختلفي در پي بهبودي ميرفت. در 16 سالگي در يك دوره آموزش آتشنشاني شركت كرد اما پس از سه ماه آن را رها كرد. در سال 1957 بدون هدف شغلي وارد دانشگاه ورشو در رشته كارشناسي تئاتر شد چون يكي از بستگان او آنجا را اداره ميكرد. سپس تصميم گرفت كارگردان تئاتر شود اما آن زمان دوره كارگرداني تئاتر نبود پس تصميم گرفت سينما را به عنوان راه واسط انتخاب كند.

چهار فيلم آخر كيشلوفسكي تهيهكنندگان خارجي داشت. بيشتر با سرمايهگذاري فرانسه و بهويژه با تهيهكنندگي مارين كارميتز. اين فيلمهاي متكي بر اخاق و امور ماورايي بودند با زمينههايي شبيه دهفرمان اما در سطوحي بيشتر انتزاعي، بازيگران كمتر، داستانهاي فرعي بيشتر و توجه كمتر به اجتماع. لهستان در اين فيلمها بيشتر از ديد يك اروپايي بيگانه به نمايش درميآمد. هر چهار فيلم با كمي اختاف با موفقيت تجاري روبهرو شدند.

اولين آنها زندگي دوگانه ورونيك (1990) با بازي ايرن ژاكوب بود. موفقيت تجاري اين فيلم به او اجازه داد تا سرمايه الزم براي ساخت آرزوي خودش )ساخت سهگانه سهرنگ( را فراهم كند. آثاري بسيار تحسين شده پس از دهفرمان. اين سه فيلم جوايز جهاني بسياري را براي او به ارمغان آوردند. از جمله شير طايي بهترين فيلم و شير نقرهاي بهترين كارگردان از جشنواره ونيز و خرس طايي بهترين كارگردان از جشنواره برلين همراه با سه بار نامزدي اسكار بهترين فيلم خارجي. سهگانهاي كه دستاوردي مهم در سينماي مدرن به حساب ميآيند. كيشلوفسكي در 54 سالگي در 13 مارس 1996 حين عمل باز قلب، از حمله قلبي درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.