بناهاي تاریخي آسیبدیده در زلزله به سرعت مرمت شوند

Jahan e-Sanat - - News -

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري درپيزمينلرزهرخداده،بهمديركلميراثفرهنگياستانخراسان رضوي دستور داد هرچه سريعتر بناها و محوطههاي تاريخيفرهنگي كه احتماال آسيب ديدهاند، بررسي و مرمت شود.

بهگزارشروابطعموميسازمانميراثفرهنگي،صنايعدستي و گردشگري، درپي زلزله 6/1 ريشتري چهارشنبه 16 فروردين 96 در خراسانرضوي، زهرا احمديپور، معاون رييسجمهور و رييس س//ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از محمدحسينزارعصفت،مديركلميراثفرهنگيخراسانرضوي خواست از ميزان خسارات احتمالي واردشده به ميراث تاريخي و فرهنگي اين استان گزارشي تهيه كند و در اسرع وقت اقدامات الزم را براي مرمت و احياي آثار انجام دهد.

زمينلرزهايبهقدرت1/6 ريشتر،صبحروزچهارشنبهمشهد و چند شهر ديگر خراس//ان رضوي را به لرزه درآورد. مركز اين زمينلرزه سفيدسنگ در 80 كيلومتري مشهد اعام شد و بعد از آن نيز چند پسلرزه شديد رخ داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.