ايران اقدام واشنگتن را محكوم کرد

حمله موشكي آمريكا به پايگاه هوايي سوريه؛ چرخش081 درجهای ترامپ

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

حمله موشكي آمريكا به پايگاه الشعيرات در استان حمص سوريه با شليك 59 موشك كروز تاماهاوك در حالي بامداد جمعه اتفاق افتاد كه اي//ن حمله با واكنشهاي مختلف كش//ورها و دولتهاي جهان از جمله ايران روبهرو شد. ايران به عنوان يكي از متحدان كليدي بشار اسد اين حمله را شديدا محكوم كرد و آمريكا را شيطان بزرگ خواند.

س//خنگوي وزارت خارج//ه ايران هم در پيامي اين حمله را به ش//دت محكوم كرده اس//ت. بهرام قاسمي در واكنش به حمالت موشكي آمريكا به يك پايگاه هوايي در سوريه اظهار كرد: جمهوري اسالمي ايران بهعنوان بزرگترين قرباني س//الحهاي شيميايي در

تاري//خ معاصر، هرگونه اس//تفاده از س//الح ش//يميايي را ف//ارغ از عامالن و قربانيان آن محكوم ميكند. پایان زمان جوسازي و فرافكني

وزير امور خارجه كشورمان هم با انتشار پيام//ي در توئيتر به حمله هوايي آمريكا به پايگاه نظامي در س//وريه واكنش نشان داد و آن را اقدام//ي نظام//ي براس//اس اتهامات بياساس دانست.

محمدجواد ظريف در پيام خود نوش//ت: اي//ران به عنوان تنها قرباني اخير اس//تفاده گسترده از سالحهاي شيميايي )كه توسط ص//دام در ده//ه 1980 روي داد( هرگون//ه اس//تفاده از سالحهاي كشتارجمعي توسط هر فردي عليه هر شخص ديگري را محكوم ميكند. ظريف در ادامه نوش//ت: آمريكا به صدام براي استفاده از سالح شيميايي عليه اي//ران در ده//ه 1980 كمك كرد. س//پس براس//اس اتهامات//ي س//اختگي درخصوص اس//تفاده از سالحهاي ش//يميايي به اقدام نظامي متوس//ل ش//ده؛ اولين بار در س//ال 2003 و اكنون در سوريه. وزير امور خارجه كش//ورمان افزود: حتي با وجود گذشت دو دهه از حادثه 11 سپتامبر ارتش آمريكا در همان جبههاي ميجنگد كه القاعده و داعش در يمن و سوريه ميجنگند. زمان جوسازي و فرافكني پايان يافته است.

ريي//س كميس//يون امنيت مل//ي نيز با اش//اره به حمله نظامي آمريكا به س//وريه و بهانهتراش//ي درخصوص حمله ش//يميايي اخبر صورتگرفته در سوريه گفت: همه دنيا ميدانند كه سوريها در يك توافق با سازمان ملل كليه سالحهاي شيميايي خود را تحويل دادهاند بنابراين س//الح شيميايي در اختيار دولت سوريه نيست. عالءالدين بروجردي در ادامه اين مطلب افزود: از طرف ديگر معموال كاربرد سالحهاي شيميايي مربوط به زماني است كه ارتشها در جنگ احساس شكست ميكنند در حالي كه ارتش سوريه در بهترين موقعيت قرار دارد، حلب آزاد شده بود و ديگر مناطق نيز در حال آزادسازي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.