مجمع عمومی فوقالعاده شرکت پتروشیمی شازند برگزار شد

Jahan e-Sanat - - News -

مجمع عمومی فوقالعاده شرکت پتروشیمی شازند با حضور نمایندگان س//هامداران حقوقی، س//هامداران حقیقی، اصحاب رسانه، بورس، حس//ابرس و بازرس قانونی در محل تاالر سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی برگزارشد.

مجمع عمومی فوقالعاده شرکت پتروشیمی شازند با حضور 88 درصد از نمایندگان س//هامداران حقوقی و حقیقی، اعضای شرکت س//رمایهگذاری گروه توسعه ملی، ولدخانی مدیرعامل، مش//ایخی رییس هیات مدیره ش//رکت پتروش//یمی ش//ازند، نمایندگان س//ازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی کشور و اصحاب رسانه در محل تاالر سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اس//المی تهران برگزار شد.مجمع با تالوت آیاتی چند از کالماهلل مجی//د و پخ//ش س//رود ملی آغاز ش//د و با حضور نعیمی جانش//ین مدیرعامل و معاون امور ش//رکتهای شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی به عنوان رییس مجمع، ولدخانی مدیریت عامل و عضو هیات مدیره ش//رکت پتروشیمی شازند، داوود حمزء نماینده ش//رکت تاپیکو به عنوان ناظر، محمدنادر خمجانی نماینده صندوق بازنشستگی به عنوان ناظر، علیاکبری به عنوان دبیر مجمع، سعید قدکپور نماینده سازمان حسابرسی به عنوان حس//ابرس و بازرس قانون//ی و احمد لطفی به عنوان نماینده س//ازمان بورس و اوراق بهادار در جایگاه هیاترییسه رسمیت یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.