اجرای طرح تراموا در قالب تفاهمنامه

Jahan e-Sanat - - News -

در جلسهای با حضور سید محمدعلی ثابتقدم شهردار رشت، متین عاشوری مدیر دفتر سرمایهگذاری شهرداری رشت، امیرلو مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و اتوبوس//رانی شهرداری رشت و مشاوران ش//هردار و نمایندگانی از شرکت سرمایهگذار خارجی نورینکو از کشور چین موضوع مربوط به انجام قطار شهری در رش//ت با محوریت تراموا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هریک از طرفین نقطه نظرات خود را در زمینه چگونگی اجرای این طرح در رش//ت بیان کردند. س//یدمحمدعلی ثابتقدم با اشاره به مطرح شدن موضوع تراموا در طرح جامع ترافیکی شهر رشت اذعان کرد: اجرای این طرح میتواند در قالب تفاهمنامهای با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با توافق دوطرفه و درصورت حضور ش//رکت س//رمایهگذار س//ه طرفه مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در صورت امکان اجرا شود.شهردار رشت تصریح کرد: پیشنهاد میشود همکاران شهرداری در جلسهای مشترک با حضور مشاوران طرف قرارداد ش//هرداری و نماینده ش//رکت نورینکو و نماینده وزارت دفاع موضوع را در قالب تفاهمنامه مطرح کنند و آن را به نقطه مطلوب برسانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.