سوخترسانی مطلوب در سطح استان مرکزی در ایام نوروز 96

Jahan e-Sanat - - News -

نظرسنجیهای به عمل امده در ایام نوروز سال 96 حکایت از سوخت رسانی مطلوب در سطح استان مرکزی دارد.

عبداله گیتیمنش، مدیر منطقه گفت: نتایج نظرسنجیهای به عمل آمده توسط واحد روابط عمومی نشان از سوخترسانی مطلوب در س//طح اس//تان دارد. وی به طرح نظارت بر مجاری عرضه و جایگاههای سوخت در سطح استان اشاره کرد و گفت: در ط//ول ایام نوروز بیش از 300 بار بازدید توس//ط گروههای مختل//ف از جایگاهها و مجاری عرضه س//وخت مایع و و نمازخانههای بین راهی به عمل امده اس//ت که قطعا دراین رضایتمندی موثر بوده اس//ت. مدیر منطقه اس//تان مرکزی به نتایج نظرسنجیهای به عمل آمده از مردم در سطح جایگاهها اش//اره کرد و گفت: نتایج نشان میدهد که بیش از 95 درصد مراجع//ان از عملکرد جایگاهها و مجاری عرضه و نمازخانههای بین راهی رضایت داشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.