تشدید عملیات علیه تروریستها در سوریه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مهر- سردار سرلشکر پاسدار محمد باقري، رییس ستاد کل نیروهاي مسلح جمهوري اس//المي ایران و ژنرال والري گراسیموف، رییس ستاد کل نیروهاي مسلحفدراسیونروسیه،پیرامونتحوالت سوریه و تهاجم موشکي و تجاوز آمریکا به این کشور به صورت تلفني گفتوگو کردند.بنا بر این گزارش در این گفتوگو سرلشکر پاسدار باقري با تسلیت حادثه اخیر تروریستي سنپترزبورگ به دولت، ملت و نیروهاي مسلح روسیه براي مردم این کش//ور آرزوي سالمتي و موفقیت کرد.طرفی//ن با محکوم کردن عملیات موش//کي آمریکا به ی//ک پایگاه هوایي ارتش سوریه، آن را تجاوز قطعي و آشکار به یک کشور مس//تقل دانستند که با برنامهریزيهايقبليوباهدفکندکردن روندپیروزيهايارتشسوریهومتحدان آنوتقویتروحیهتروریستهاوحامیان آنها صورت گرفته است.

روساي ستاد کل نیروهاي مسلح دو کشورباتاکیدبرعزموارادهایرانوروسیه درمقابلهباتروریستهايتکفیريتاکید کردند مبارزه با تروریس//م ادامه یافته و عملیات علیه تروریس//تها در سوریه تشدیدخواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.