درگذشت روزنامه نگار پیشکسوت ایران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمد حی//دری روزنامهنگار پیشکس//وت ایران بر اثر ابتال به بیماری سرطان دیروز در تهران از میان ما رفت. زنده یاد حیدری عضو شورای س//ردبیری روزنام//ه اطالعات در س//ال های آغازی//ن انقالب ب//ود و پس از آن ه//م مدتها س//ردبیری ماهنام//ه گزارش را بر عهده داشت. یادش گرامی باد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.