موازیكاری سد راه اقتصاد مقاومتی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

علیرض/ا مناقب/ی*- از آنجایی که یک//ی از ابعاد اقتص//ادی مقاومتی را باید توانمندسازی اقتصاد در مواجهه با بحرانها و مش//کالت دانس//ت، در اختیار داشتن تصویریروشنازمکانیسمعملکردتکتک حلقههای مختلف اقتصاد، به صورت مجزا و همچنین به صورت یکپارچه...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.