چرا ترامپ فرمان حمله به سوريه را صادر كرد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

تصمیمرییسجمهورآمریکابرايپرتابحدود 60 موشک کروز به پایگاه هوایي شعیرات- همان پایگاهي که نیروي هوایي ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.