حمله تند روحاني به محافظهكاران؛ با دروغ و تهمت به جايي نميرسید

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه سياس/ي- رييسجمهور كشورمان در همايش اقتصاد مقاومتي و توسعه روستايي كه در تاالر بزرگ وزارت كشور برگزار شد، سخنان كوتاه اما قابل تاملي درباره انتخابات ايراد كرد و همين بهانه كافي بود تا رس//انه ملي در اقدامي عجيب از پخش سخنان حسن روحاني بهطور مستقيم خودداري كند. موضوع انتخاب//ات در تاالر وزارت كش//ور بخش كوچك//ي از صحبتهاي رييسجمهور بود و اين جاي سوال دارد كه صداوسيما با توجه به اينكه سالجاري از سوي مقام معظم رهبري به عنوان اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال نامگذاري شده و در اين راس//تا عملكرد دول//ت در حوزه اقتصاد مقاومتي را بارها به چالش كشيده است، از پخش س//خنان روحاني خ//ودداري كرده است. رويه اخير صداوسيما در نقد عملكرددولتبااعتراضدولتمردانروبهرو شده است. شبكههاي مختلف سيما اين روزها با دعوت از مخالفان دولت به نقد عملكردروحانيدرحوزهاقتصادمقاومتي ميپردازندودرخواستاعضايكابينهبراي ارائه گزارش به مردم از تريبون رسانه ملي بيپاسخ مانده است. البته رييسجمهور در دي//دار صميمي با نخبگان و جوانان اس//تان سمنان اعالم كرد كه »آن زمان كه در آغ//از اين دولت تورم مواد غذايي 15درصد بود، صداوسيما خواب بود؟! اين رقم اكنون كمتر از8درصد است.«حسن روحاني،رييسجمهوركشورمانديروزدر همايش ملي »اقتصاد مقاومتي و توسعه روستايي«بامحكومكردنحملهموشكي آمريكابهيكپايگاههواييدرسوريهاظهار كرد: تقاضاي جمهوري اس//المي ايران اين اس//ت كه يك هي//ات حقيقتياب بينالملل//ي و بدون حضور افراد مغرض و با حضور كشورهاي بيطرف تشكيل شود و بررس//ي كند كه اين سالحهاي شيميايي مورد ادعا را چه كسي و از كجا آورده است چراكه براساس اعالم سازمان ملل دولت س//وريه سالح شيميايي در اختيار ندارد. وي گفت: آمريكا كه خود را پليس جهان، رهبر و قاضي دنيا ميداند خود بريده و دوخته و وارد عمل ش//ده و نيمهشب با شليك موشك به يك پايگاه هواييعدهايبيگناهراشهيدكردهاست. رييسجمهور كشورمان با تاكيد بر اينكه در حمله اخير آمريكا تجاوز به كشوري مس//تقل صورت گرفته است، ادامه داد: تج//اوز به يك كش//ور مس//تقل به چه مناسبتي صورت گرفته است؟ در حالي كه يكي از ادعاهاي اين آقايي كه االن در آمريكا حاكم شده، اين بود كه ميخواهد با تروريس//ت مبارزه كند اما امروز همه تروريستهاي سوريه از اين حمله آمريكا خوشحال شده و جشن گرفتهاند.

وي خطاب به حاكمان اياالت متحده آمريكا تصريح كرد: اگر راست ميگفتيد چرادرنخستيناقدامخودبهتروريستها كمككرديدوحاميآنهاشديد؟چراعليه ارتشسوريهكهدرحالجنگباتروريسم استواردعملشديد؟موشكهايخودرا با كدام قانون و مجوز از مديترانه به سمت پايگاه هوايي اين كشور مستقل پرتاب كرديد؟ روحاني با بيان اينكه س//ازمان ملل كه از نظر ما ايرادات فراواني دارد نيز مجوزيبراياينحملهصادرنكردهاست، خاطرنش//ان كرد: دولت آمريكا حتي از كنگره خود كه داراي اياالت فراواني است نيز براي حمله به س//وريه اجازه نگرفته است.رييسجمهورحملهاخيرآمريكابه سوريه را تجاوزگرانه، ظالمانه و برخالف همه اص//ول و حقوق بينالمللي عنوان كرد و گفت: اين ش//رايط نشان ميدهد ك//ه ما امروز بايد بي//ش از پيش بيدار و متحد باشيم چراكه معلوم نيست افرادي كه امروز در آمريكا روي كار آمدهاند، چه خواب و خيالي براي منطقه ديدهاند. به همين دليل ما بايد هوشيارانه، عاقالنه و با برنامهريزي در برابر احتماالت مختلف آمادهشويم.روحانيدربخشهايديگري از صحبتهاي خود با اشاره به برگزاري انتخابات رياستجمهوري در ارديبهشت سالجاري اظهار كرد: يك رقابت سالم و بزرگمليدر92ارديبهشتماهپيشروي ملت ايران قرار دارد كه همگان بايد در اين رقابتبهصحنهبيايند.همهچشمهايدنيا و منطقه به 29 ارديبهشت ايران دوخته شده است و دنيا و منطقه نقش ايران را به خوبي ميدانند. وي با تاكيد بر اينكه انتخابات خوب موج//ب افزايش قدرت ايران ميش//ود، از همه رقباي انتخاباتي خواس//ت در جريان رقابتهاي خود از تخريبيكديگربپرهيزند.روحانيدرادامه گفت: مسلمان هيچگاه دروغ نميگويد و پيروان پيامبر اسالم نيز هيچگاه يكديگر را تخريب نميكنند. در اين شرايط چرا برخي با اميدي كه در دل مردم ريش//ه كرده اس//ت، ميجنگن//د؟ در حالي كه خداي متعال فرموده اس//ت كه بندگان من در كالم خود سخن احسن بگويند. وي با طرح اين پرسش كه چطور ميشود فردي كه خود را ايراني و مسلمان ميداند سخن غلط، دروغ و ناروا بر زبان ميآورد، ادامهداد:درانتخاباتپيشروميخواهيم حماسه ايجاد كنيم و نميخواهيم دعوا درست كنيم و روبهروي هم قرار بگيريم. ما ميخواهيم رقابتي سالم وجود داشته باش//د و هر كس//ي كه ميخواهد وارد رقابت شود از خود تعريف و برنامههاي خ//ود را اعالم كند. نامزدهاي انتخاباتي بدانند كه با دروغ، تخريب و تهمت كسي به جايي نميرسد و بر فرض محال نيز چنانچه اين اتفاق بيفتد هيچ ارزشي در پي نخواهد داشت. رييسجمهور اظهار كرد: 29 ارديبهشت روز تاريخي سال 96 و سالهاي پيشرو و روز قدر ملت ايران خواهد بود. ش//ب قبل از انتخابات شب قدر ملت ايران خواهد بود و براساس آنچه خداوندفرمودهاستبايدمنصفانهقضاوت كنيم و مردم بايد شيوه كار و درآمدها را طي س//الها و شرايط مختلف مقايسه كنند. امروز در شرايط حساس تاريخي قرار گرفتهايم و جمهوريت و اسالميت ما در سايه اتفاقاتي خوب خواهد بود. تمام روستاييان و شهريها اعم از زن و مرد بايد پاي صندوقهاي راي بيايند و بدانند كه صندوقهاي راي معجزه ميكند. مردم با آمدنپايصندوقهايراينگذارندكسي آنها را مايوس كند. روحاني همچنين از شوراي نگهبان، وزارت كشور، استانداران و مردم خواست براي برگزاري انتخاباتي سالم،رقابتيوقانونمندوموردنظررهبري تمام تالش خود را انجام دهند.

وي در ابت//داي صحبتهاي خود در همايشاقتصادمقاومتيوتوسعهروستايي بابياناينكهروستاهموارهبرايروستاييان و من خاطرهانگيز بوده است، اظهار كرد: روستابهمعنايصفاوصميميت،مهرباني و ارتب//اط نزديكتر انس//انها با خدا و اس//تعداد و حضور نوابغ بزرگ و توليد و خودكفايي اس//ت. روحان//ي با تاكيد بر اينكههرخانهروستاييبايدبهيككارگاه توليدي تبديل ش//ود، گفت: ميتوانيم روستا را زنده، آباد و متحول كنيم و اگر به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتي هستيم بايد بدانيم كه مقاومت اقتصاد از روستاها آغاز ميش//ود. رييسجمهوري در ادامه صحبتهاي خود به خودكفايي كشور در توليد گندم طي سال گذشته اشاره و خاطرنشان كرد: سال 59، سال افتخار براي ما بود چراكه در سفرهها نان، گندم وآردخارجيوجودنداشت.كشوردرسال 92 نيازمندوارداتحدودپنجميليونتن گندمبوداماباتالشوكوششروستاييان درس//ال49،دربهار59 درتوليدگندم خودكفا شديم و چنانچه ساليان دراز ما واردكنندهگندمبوديمامسالسهميليون تن گندم به خ//ارج صادر خواهيم كرد. روحاني با اشاره به خودكفايي كشور در تولي//د گازوييل و صادرات اين محصول به كشورهاي خارجي خاطرنشان كرد: در سالجاري كشور در توليد بنزين نيز خودكفا شده و انشاءاهلل شاهد صادرات بنزينخواهيمبود.

وي با تاكي//د بر اينكه همواره توليد و حرك//ت اقتص//ادي از روس//تاها آغاز ميشود، گفت: در دولت يازدهم تالش كردهايم بخشي از وظايف خود را براساس وعدههايي كه داده بوديم انجام دهيم. در همينراستاامروزاعالمميكنمجز8 يا 9 روس//تا كه شرايط انتقال برق به آنها وج//ودندارد،هيچروس//تاي01 خانوار بدون برق در كشور نداريم. همچنين در اين دولت به 520 روستا آب آشاميدني سالم رسيده است اين در شرايطي است كه تا پيش از سال 93 در بودجه رديفي براي آب روس//تايي وجود نداشت اما در س//ال39 رديفبودجهايبااعتبار003 ميليارد براي آب روستايي تخصيص داده شد.درسال59 نيزحدوددوهزارميليارد تومان از سوي دولت براي آب روستايي هزينه شد و در سالجاري نيز پيشبيني شدهبيشازدوهزارو002 ميلياردتومان در اين زمينه ثبت ش//ود و تا پايان سال 97 براس//اس برنامهريزي دولت يازدهم آبرس//اني به روس//تاهاي سراسر كشور تكميلخواهدشد.

رييسجمهور خاطرنش//ان كرد: در زمينه گازرس//اني به روستاها كار بسيار عظيمي صورت گرفته است. در همين زمينه از آغاز تاسيس شركت گاز تا سال 14،92 هزارروستاصاحبگازشدنداما ازسال29 تاامروزبهحدود9 هزارروستا گازرساني صورت گرفته است.

روحاني در بخشهايي از صحبتهاي خود با انتقاد از عملكرد برخي رسانهها در انتقال اقدامات انجام شده از سوي دولت به مردم اظهار كرد: امروز شرايطي شده كه بايد بگوييم هر روستا و روستايي براي دولت يك رس//انه هس//تند. وي با بيان اينكه اگر حمايتهاي مردم، روستاييان، كشاورزان و كارآفرينان نبود حتما دولت نميتوانستراهپرسنگالخپيشرويخود را ادامه دهد، تاكيد كرد: با حمايتهاي رهبريومردممابهمقصدنهاييخواهيم رسيدودراينزمينههيچترديدينداريم. وي با انتقاد از برخي اظهارات نسبت به اليح//ه دوفوريتي دولت براي اش//تغال روس//تاييان، گفت: برخي پس از تقديم اليحه دولت س//خناني بر زبان آوردند و

گفتند كه چنانچه ك//ه اين اليحه زود تصويب و اجرا ش//ود ممكن است براي انتخابات مورد اس//تفاده قرار بگيرد. اين در حالي است چنانچه يك ساعت جوان ما زودتر مش//غول به كار شود به آينده خود اعتماد بيش//تري پي//دا ميكند و ثواب بزرگتري دارد و وظيفه نظام است كه چنين اتفاقي بيفتد. رييسجمهور كش//ورمان با تاكيد ب//ر اينكه بايد براي روستاييانشغلايجادكنيمازنمايندگان مجلس خواست كه اليحه دولت را زودتر در دستور كار خود قرار دهند.

دولت هيچ طرح نيمهكارهاي را افتتاحنكردهاست

معاون اول رييسجمهور درخصوص ادعاي برخي افراد در مورد انتخاباتي بودن بعضي عملكردهاي دولت ابراز داش//ت: متاسفانه گفته ميش//ود كه بسياري از اقدام//ات چند وقت اخي//ر دولت براي تبليغات انتخاباتي بوده است اما نميدانم اينخانمهاوآقايانبرچهمبناوبااستفاده از ش//اخصههايي چنين صحبتهايي را مط//رح ميكنند. دول//ت هيچ طرح نيم//هكارهاي را افتتاح نكرده اس//ت كه در حال رسيدگي به امورات جاري خود است.

همانندكسانيكهشبانتخابات سهامعدالتتقسيمميكردند،عمل نميكنيم

جهانگيريدرهمينرابطهبهمنتقدان دولت بيان كرد: ما همانند برخي افراد كه در شب انتخابات بدون برنامهريزي سهام عدالتتقسيمميكردندعملنميكنيم. اگ//ر در جاي//ي طرحي وج//ود دارد كه نيمهكاره افتتاح شده است به ما اطالع دهند تا ما با آنها برخورد كنيم. در مورد سهامعدالتشفافسازيهاييانجامداديم تامردمبتوانندبهصورتواقعيسهامداران كارخانهها و بورس باشند. وي با اشاره به شكلگيريشورايشهروروستادردولت اصالحاتگفت:يكيازفعاليتهاييكهدر دولترييسدولتاصالحاتشكلگرفت به وجود آمدن شوراي شهر و روستا بود. با وجودهمهمخالفتهاييكهبااينتصميم دولت اصالحات ميشد اما آقاي خاتمي گفتند تصميمگيري شهر و روستا بايد توسط خود مردم صورت گيرد.

معاون اول رييسجمهور در واكنش به انتقاد برخي افراد به پير بودن كابينه دولتحسنروحانييادآورشد:متاسفانه ع//دهاي ميگويند كابينه دولت تدبير و اميد پير و خس//ته است. خطاب به آن خواهرانوبرادارنمانميگوييمكهبياييد عملكرد وزراي پير دولت تدبير و اميد را با عملكرد وزراي جوان دولتهاي پيشين مقايسهكنيدتاببينيمعملكردكدامدولت بهتر بوده است. ما در دولت تدبير و اميد توانستيم نرخ تورم را يك رقمي كنيم، درخصوص گندم به خودكفايي برسيم و باافتتاح11 فازدرپارسجنوبيازكشور قطردرتوليداتپيشيبگيريم.

صداوسيما با توجه به اينكه سالجاري از سوي مقام معظم رهبري به عنوان اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال نامگذاري شده و در اين راستا عملكرد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتي را بارها به چالش كشيده است،اين بار از پخش سخنان روحاني خودداري كرده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.