حمله موشكي آمريكا بدعتي خطرناك است

Jahan e-Sanat - - News -

معاون نخستوزير مجارس//تان كه به همراه يك هيات بلندپاي//ه از جمله معاون رييس پارلمان مجارس//تان و نيز قائممقام وزير انرژي آن كشور در ايران به سر ميبرند، با حضور در وزارت ام//ور خارجه با وزير امور خارجه ديدار و گفتوگو كردند. به گزارش ايلنا، محمدج//واد ظريف در اين ديدار با بيان اينكه از گس//ترش روابط دو كشور استقبال ميكنيم، به حوزههاي مختلف همكاريها از جمله انرژي، حملونقل، آموزش، گردش//گري و ارتباطات مردمي اشاره كرد و گفت: همكاري ايران و مجارس//تان در حوزههاي دوجانبه و هم با اتحادي//ه اروپا بهخوبي پيش ميرود و مايل به گس//ترش و تعميق اين روابط هستيم.

وي اف//زود: در س//فر چندي پيش نخس//توزير محترم مجارس//تان به ايران چارچوبهاي همكاري مشخص شد و تفاهمات بسيار خوبي صورت گرفت كه در حال پيگيري و اجرايي شدن است. وزير امور خارجه همچنين اظهار داشت: براي اينكه روابط و همكاريها به ويژه در حوزههاي اقتصادي پايدارتر شود، نيارمند حضور و مشاركت بخشهاي خصوصي دو كشور هستيم كه الزمه اين كار هم تقويت همكاريهاي بانكي اس//ت. ظريف با اش//اره به خطر گسترش تروريسم و افراطيگري در جهان اظهار داشت: با توجه به خطر افراطيون هرچه بتوانيم به گفتوگو و فهم مشترك ميان اديان مختلف كمك كنيم، به تامين امنيت بينالمللي كمك كردهايم و امروز اينگفتوگوقبلازاينكهنيازيفرهنگيباشد،يكنيازامنيتي است. وي با اشاره به حوادث روزهاي اخير در سوريه نيز گفت: دو حادثه مهم اتفاق افتاد كه يكي قرباني شدن تعدادي از مردم سوريه بر اثر استفاده از سالحهاي شيميايي است كه براي ما بسيار دردناك بود و آن را هميشه محكوم ميدانيم و حادثه دوم حمله موشكي آمريكا به سوريه بود كه برخالف موازين حقوق بينالملل و يك بدعت خطرناك است. خلع سالح سوريه توسط سازمان منع سالح شيميايي وزير امور خارجه تصريح كرد: سوريه پيشتر توسط سازمان منع سالح شيميايي خلع سالح شده بود اما تروريستها را خلع سالح نكردند. سوريها هيچگاه گاز سارين نداشتند اما تروريست داشتند. از طرفي دولت سوريه در شرايطي نبود كه نيازمند استفاده از سالح شيميايي باشد. نه نياز سياسي و نه نياز نظامي داشتند و نه عقل حكم ميكرد و نه اساسا داراي سالح شيميايي هس//تند. در ماههاي گذشته ارتش سوريه وضع خوبي داش//ت و معارضان در استيصال بودند اما اقدام آمريكا عالوه بر اينكه خالف حقوق بينالملل است، خطاي بزرگتري داشت و آن، اينكه بدون تحقيق انجام شد و اين بعدها موجب سوءاستفاده تروريست خواهد شد تا هر وقت در موضع ضعف قرار گرفتند دست به چنين اقداماتي بزنند و پاي ديگران را به منازعات باز كنند. اگر تروريستها احساس كنند با يك اتهام، آمريكا وارد عمل ميشود بازهم فجايع خود را تكرار ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.