استقبال اصالحطلبان از فضاي دوقطبي

Jahan e-Sanat - - News -

محمد هدايتي- تنور انتخابات رياستجمهوري در حال گرم شدن است. در شرايط كنوني مهمترين اتفاق اين است كه در نهايت چه كسي كانديداي نهايي اصولگرايان خواهد بود. از اين رو تحركاتي اگر اين روزها هست، بيشتر در جبهه اصولگرايان ديده ميشود. اصالحطلبان و نيروهاي اعتدالي رويكرد كلي خود را مش//خص كردهاند كه حمايت از حسن روحاني است و مانده است جزييات تاكتيكي؛ اينكه براي مثال كانديداهايي در سايه داشته باشند يا نه. در جبهه مقابل اما به شيوهاي عجيب همه مسيرها به تصميمگيري رييسي منوط شده است. اگرچه صداهاي مخالفي هم در ميان اصولگرايان شنيده ميشود براي مثال سعيد جليلي از سازوكار جمنا انتقاد كرده است. با اين حال بسياري كانديداتوري رييسي را شايد واسطهاي براي وحدت اصولگرايان بدانند؛ وحدتي كه از ديد اصولگرايان نبودش عامل شكستهاي اخير آنها بوده است. اما كانديداتوري رييسي و تقابل او با روحاني چه پيامدهايي ممكن است داشته باشد.

از س//ناريوها و بازيهاي پيچيدهاي ميش//ود س//خن گفت اما مهمترين و سرراستترين پيامد احتماال دوقطبي ش//دن انتخابات است؛ اتفاقي كه اصالحطلبان در سالهاي اخير با آغوش باز به استقبال آن رفتهاند. در سالهاي اخير اصالحطلبان پيروزي خود را در گرو مشاركت انتخاباتي بيشتر جستهاند. فراموش نكنيم در انتخابات مجلس شوراي اسالمي در سال گذشته خود اصولگرايان هم با چنين تحليلي موافق بودند تا جايي كه باهنر، كارگردان انتخاباتي اصولگرايان در آن دوره، شكستشان را ناشي از مشاركت بيش از انتظار مردم در انتخابات دانست هرچند تحليل باهنر مختص تهران بود اما ميتوان چنين منطقي را به سراسر كشور تسري داد. اگر از ميان كانديداهاي اصولگرا، هيچكدام چون رييسي نميتوانند وحدت اين جريان را تضمين كنند، هيچكدام همچون رييسي به شكلگيري فضاي دوقطبي مدد نميرسانند. ويژگي فضاي دوقطبي انتخاباتي در ايران چيست؟ در فضاي دوقطبي است كه صحبت از كارنامهها، فعاليتها و برنامهها تقريبا بيمعنا ميشود و تقابل شكلي هويتي به خود ميگيرد. در اين دوگانه، رييس//ي احتماال با مشخصههايي چون تاكيد بر ارزشهاي س//نتي، روابط خارجي بستهتر و گشودگي كمتر نسبت به آزاديهاي اجتماعي و مدني تعريف ميش//ود و روحاني در مسير مخالف آن حركت خواهد كرد.

البت//ه اين تصورات ممكن اس//ت كامال جواب ندهد اما اصالحطلب//ان از طريق كار روي چني//ن دوگانهاي خواهند توانس//ت به بسيح اجتماعي گسترده دس//ت بزنند. سابقه انتخاب//ات در ايران نش//ان ميدهد در صورت ش//كلگيري چنين دوگانهاي، فردي با مختصات رييس//ي احتماال تنها راي تش//كيالتي اصولگرايان را به س//بد خود ميريزد؛ رايي شايد حدود 10 ميليون نفر كه به هيچوجه براي پيروزي در انتخابات كافي نيست. در مقابل روحاني، سواي ارزيابي كه از كارنامه چهارسالهاش وجود دارد ميتواند حتي بر آرايش در قياس با سال 1392 بيفزايد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.