رسانه ملي و رفتار ميلي

Jahan e-Sanat - - News -

حميد تهراني- يك رس//انه ملي ميتواند هميشه هم ملي عمل نكند و گاهي حتي ميتواند قوانين را هم زير پا بگذارد. درس//ت مثل صداوس//يماي جمهوري اسالمي ايران كه اگرچه به خود لقب رسانه ملي داده و از انتساب اين لقب به خودش مصرانه دفاع ميكند اما در رفتار، فاصله قابل دركي با مفهوم اين لقب دارد.

طي هفتههاي گذش//ته و با شدت يافتن فعاليتهاي انتخاباتي، باالخره صداوسيما نيز از الك سكوت بيرون آمد و پخش مناظره كارشناسان هوادار و منتقد دولت، رس//ما فعاليتهاي انتخابات//ياش را آغاز كرد. اما نه خروج صداوس//يما از الك س//كوت و نه پخش مناظرهها، هيچ كدام موضوع قابل مالحظهاي نيست. آنچه در اين روزها بيش/تر به چشم آمده پوشش خبري فعاليتهاي انتخاباتي محافظهكاران و رويكردي است كه اين رسانه كه خود را ملي ميخواند، در قبال رييسجمهور- كه خود يكي از نامزدان انتخابات رياس//تجمهوري است- و اصالحطلبان دارد در برنامههاي خبري كه طي روزهاي گذش//ته از شبكههاي مختلف صداوسيما پخش شد، هنگامي كه فعاليت انتخاباتي محافظهكاران مورد توجه صداوسيما قرار ميگرفت، اين رس//انه بهطور مفصل و با پخش تصاوير و چهره نامزدان احتمالي يا قطعي ش//ده درباره نشستهاي محافظهكار صحبت ميكرد و دقايق زيادي را به ايشان اختصاص ميداد.

اما در عين حال در ادبيات نويسندگان و تهيهكنندگان اخبار صداوسيما تمامي اصالحطلبان »جناح مقابل« ناميده ميش//دند. قابل ذكر اس//ت كه صداوس//يما همواره محافظهكاران را اصولگرا مينامد و حتي نام اختصاري تش//كل ايش//ان »جمنا« را نيز بازتاب ميدهد اما در مورد جناح مقابل به تعبير صداوس//يما- كه حتي عنوان متعارف ايشان يعني اصالحطلبان هم از ش//بكههاي مختلف صداوسيما بازگو نميشود- صداوسيما همواره رويه ايجاد شبه افتراق و بيثباتي را القا كرده است، چنانكه در اخبار پنجشنبه گذش//ته و درحالي كه موضوع معرفي نامزد سايه در اردوگاه اصالحطلبان بهطور كلي از جانب چهرههاي ارش//د اين جناح مردود اعالم و تاكيد ش//د كه تنها نامزد اصالحطلبان در انتخابات پيشرو، حسن روحاني است باز هم موضوع نامزد دوم و س//وم جناح مقابل )اصالحطلبان( از س//وي بخشهاي خبري صداوسيما انعكاس داده ميشد.

البته انتظار چنداني نيس//ت كه صداوس//يما، رويه مالوف و مرسوم خود را تغيير دهد و در مورد انتخابات پيشرو و نامزدان آن بيطرفي پيش//ه كند اما سوال آن است كه با اينگونه رفتارها، آيا صداوسيما ميتواند همچنان ادعاي ملي بودن كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.