ممنوعالتصويري رييس دولت اصالحات خالف قانون اساسي است

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- نايب رييس مجلس شوراي اسالمي به ادامه ممنوعالتصويري رييس دولت اصالحطلب در آس//تانه انتخابات واكنش نش//ان داد. علي مطهري با تاكيد بر اينكه هنوز متوجه نشده مرجع تصميمگيرنده درباره ممنوعالتصويري رييس دولت اصالحطلب كجاست، اين دست اقدامات را خالف قانون اساس//ي ارزيابي كرد و تاكيد كرد كه كار اصلي مجلس جلوگيري از چنين تخلفاتي است. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه باالخره مرجع تصميمگيرنده اين محدوديت كجاست، اعالم كرد: واقعيت اين است كه من هم نميدانم اين مرجع كجاست! چراكه وقتي از دادستان تهران سوال كرديم كه مستندشان براي اين مساله چيست، هيچ پاسخي ندادند. مطهري در پاس//خ به اين س//وال كه آيا اين سطح از شفافيت را مطلوب ميدانيد، گفت: خير! به هر حال بايد صريح بگويند اين مرجع كجاست. اگر قوه قضاييه چنين تصميمي گرفته يا مقام رهبري گفتهاند، بايد اعالم شود. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه درصورتي كه قصد داشته باشد، موضوع ممنوعالتصويري رييس دولت اصالحات را پيگيري كند، به كجا مراجعه خواهد كرد، گفت: درواقع قوه قضاييه بايد پاسخگوي اين مساله باشد چراكه هر مجازاتي حتما بايد با حكم قضايي باشد و بدون اينكه دادگاهي تشكيل شود، متهمان از خود دفاع كنند و حكم قضايي صادر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.