رييسي در انتخابات 69، مستقل حضور مييابد

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- توليت آس//تان قدس رضوي در نظر دارد تا ضمن تشكر از جمنا كه وي را به عنوان كانديداي نخست اين جبهه انتخاب كرد، به صورت مستقل وارد انتخابات 96 شود.

شنيدهها حاكي از آن است كه حجت االسالم رييسي، با توجه به اينكه در تحليلهاي مش//اوران خود، به اين نتيجه رس//يده است كه حضور در انتخابات رياستجمهوري با پرچم جمنا، نه تنها آراي وي را افزايش نميدهد، بلكه امكان ريزش آراي وي را به دليل انتساب به اصولگرايان در پي خواهد داشت لذا به صورت مستقل پاي در كارزار انتخاباتي 96 خواهد گذاشت.

پس از خروج ميرسليم و موتلفه از سازوكار جمنا، انتقادات صريح اطرافيان محس//ن رضايي و بياعتنايي جليلي به اين جبهه، موضوع خروج رييس//ي از جمنا ميتواند زمينه شكست كامل جبهه مردمي نيروهاي انقالب را پيش از برگزاري انتخابات رياستجمهوري سال 96 فراهم كند. از طرفي سيد مصطفي ميرسليم، رييس شوراي مركزي حزب موتلفه اس//المي اعالم كرد ك//ه من با نامزدهاي جبهه مردمي نيروه//اي انقالب اختالف اعتق//ادي ندارم و هيچگاه نيز در مناظرات مقابل يكديگر نخواهيم ايستاد چراكه هدف و نيت ما مشترك است و آن نجات كش//ور از مس//ايلي است كه به دليل سوء مديريت و عدم صداقت رخ داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.