برنامه هستهاي ايران هيچ غروبي ندارد

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- مراسم ساالنه ديدار نوروزي رياست و معاونان سازمان انرژي اتمي ايران با كاركنان اين سازمان با حضور جمع كثيري از پرسنل سهشنبه گذشته در سالن اجتماعات خوارزمي سازمان برگزار شد. در اين مراسم علياكبر صالحي با اشاره به رويكرد سياسي و بينالمللي ترامپ به خصوص در ارتباط با ايران اظهار داشت: اين شرايط امروز چگونه ميتوانست براي ما متصور باشد. خداوند متعال مقدر كرد كه راه باز شود و ما در شرايط بهتر، استوارتر و قويتري قرار بگيريم به اين صورت كه دولتمردانشان با عصبانيت كامل در آيپك راجع به برجام صحبت ميكنند حتي نيكي هيلي با اشاره به دستاورد سانتريفوژهاي پيشرفته ايران اشاره كرده بود كه برنامه هستهاي ايران هيچ غروبي ندارد و همهاش طلوع صنعت هستهاي است. واقعا وقتي از زبان خصم شما اينها را ميشنويد يك مقدار دلتان آرام ميگيرد كه شرايط به لطف الهي خوب است. رييس سازمان انرژي اتمي گفت: اگر خوب رصد كنيد، متوجه ميش//ويد كه بدخواهان اين ملت بزرگوار در پي چه اهدافي بودند و نه فقط به آن اهداف نرس//يدند بلكه اين ملت بزرگ توانست روي پاي خود بايستد، مشكالت را تحمل كند و پيش برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.