نامزد پشتيبان روحاني چند روز آينده مشخص ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

ايسكانيوز-نمايندهمردماردكاندرمجلسشوراياسالميپيشبيني ك//رد: اصولگرايان ممكن اس//ت در دقيقه آخر به ي//ك نامزد انتخابات رياستجمهوري برسند ولي در مباحث انتخاباتي حتما با چهار يا پنج نفر وارد ميدان ميشوند از اين رو اصالحطلبان نيز نبايد تنها با يك نامزد مقابل آنانباشند.محمدرضاتابشگفت:نميتوانيمبراياصولگرايانتعيينتكليف كنيم، البته آنان مكانيسمي را طراحي كردند كه براساس آن به اجماع برسند ولي خبرهايي كه جسته گريخته از سوي آنان به گوش ميرسد بر اين مبناست كه اين اجماع 100 درصد حاصل نشده است. نماينده مردم اردكان در مجلس تاكيد كرد: آقاي روحاني در مباحث انتخاباتي بايد از عملكردش دفاع كند، خيلي نميتواند آرمانها و ايدهها را مطرح كند ولي كساني كه رييسجمهوري نيستند، ميتوانند اين موضوع را مطرح كنند، از اين رو وجود نامزد پشتيبان ضرورت دارد ما نبايد آقاي روحاني را تك و تنها وارد اين عرصه كنيم. تابش تصريح كرد: نامزد پشتيبان اصالحطلبان در چند روز آينده مشخص و معرفي ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.