ايران و روسيه مسوول اتفاقات سوريه هستند

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- سفير آمريكا در سازمان ملل مدعي شد: ايران و روسيه براي آنچه در سوريه روي ميدهد، مسوول هستند. نيكي هيلي، سفير آمريكا در س//ازمان ملل در نشست شوراي امنيت بار ديگر ادعايش را در مورد ايران و روسيه تكرار كرد. هيلي با بيان اين ادعا كه رييسجمهور سوريه در انفجار انبار سالحهاي شيميايي در منطقه »خان شيخون ادلب« دست داشته ادامه داد: ايران مسووليتي سنگين درباره آنچه در سوريه اتفاق افتاد دارد چراكه سالهاست از اسد حمايت ميكند. وي در ادامه با ادعاي اينكه اسد شرافت انساني را زير پا گذاشته است، گفت: روسيه نيز همچنان در كنار او ايستاده است. روسيه مسووليتي قابل توجه در سوريه و اقدامات اسد دارد. نماينده آمريكا در سازمان ملل همچنين گفت: ايران، روسيه و سوريه بايد فرآيندهاي سازمان ملل را جدي بگيرند و ما آمادهايم تا اقدامات بيشتري انجام دهيم اما اميدواريم كه نيازي نباشد. هيلي ادامه داد: اقدامات اسد بدون مجازات نخواهد ماند و بار اين اقدامات تنها نظام سوريه را در برنميگيرد بلكه نظام ايران را كه از آن حمايت ميكند و دولت روسيه را كه از وتو استفاده ميكند، هم شامل ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.