توسعه ابزارهاي پولي در دولت يازدهم

Jahan e-Sanat - - News -

دولت تدبير و اميد به منظور افزايش مشاركت اقتصادي م//ردم اقدام به اعطاي تس//هيالت به بنگاهه//اي توليدي و خودروس//ازان و سازندگان ماشينآالت كش//اورزي كرد. بر اين اساس اعتبارات بانكي به منظور تسهيالت خرد و تامين مالي مصرفكنندگان اختصاص يافت. شوراي پول و اعتبار 28 مهرماه س//ال 1394 به منظور ايجاد تحرك در اقتصاد، حمايت از توليدكنندگان داخلي و ايجاد فضاي رقابتي بين آنها در زمينه فروش محصوالت داخلي، دستورالعمل »اعطاي تسهيالت خريد دين و مرابحه« را مصوب كرد. از مزاياي اين مصوبه كاهش نسبت سپرده قانوني در دامنه 10-13 درصد، اعطاي خطوط اعتباري با مهلت بازپرداخت حداكثر هفت سال و سپردهگذاري بانك مركزي به منظور كاهش نرخ سود بازار بينبانكي، وام 25 ميليوني خودرو، اعطاي تسهيالت خريد كااله//اي مصرفي بادوام و منتخب بر مبناي عقد مرابحه تا سقف حداكثر 10 ميليون تومان، افزايش تسهيالت ساخت و خريدمسكندرسقفهاي06،05 و04 ميليونتومان،اعطاي تسهيالت به بنگاههاي توليدي از طريق تسهيالت خريد دين با نرخ سود ساالنه 16 درصد ...و اشاره كرد. ضرورتاجرايطرحكارتخريداعتباري كارت خريد اعتباري يك ابزار مالي همانند تس//هيالت و ضمانتنامه بانكي است. مردم با استفاده از كارت خريد اعتباري ميتوانن//د كاالهايي را خريداري كنند. اين كارتها تاكنون توسط ادارات و سازمانها براي اقشار مختلف صادر شده است. در همين راستا تالش شده كارتهاي اعتباري به طور گسترده بين اقش//ار مختلف توزيع شود از اين رو براي فروشگاههاي پذيرنده كارت، مزيت يا صرفه اقتصادي دارد.

فروش//گاهها با توجه به افزايش تعداد مشتريان ميتوانند كاالهاي خود را با قيمت مناس//بتر تامين و به مردم عرضه كنند. در اين طرح تالش ش//ده دريافتكنندگان اين كارت بدون ارائه تضامين بانكي همچون سفته يا معرف از اين كارت و ابزار نوين مالي بهرهمند شوند. كارت خريد اعتباري يك وام كوچك محسوب ميشود كه دارنده آن ميتواند نوسانات خريد خود را كاهش داده و بدون مراجعه به بانك، نياز كوتاهمدت خود را تامين كند.

الزم به ذكر است در حالي كه در بسياري از كشورها كارت اعتباري به عنوان ابزاري براي خروج از ركود مطرح است، در ايران عدم دسترس//ي به وامهاي خرد يكي از علل مهم فقر اقتصادي محس//وب ميش//ود و طراحي و اجراي اوليه ان به عنوان ابزار جديد حتما ميتواند نقش تدريجي در توس//عه بازارهاي مالي داشته باشد. اعطايكارتهاياعتباريدرجهان امروزه يكي از ابزارهاي اصلي خدمات بانكداري الكترونيكي، ارائه كارت اعتباري توس//ط بانكها و موسسات اعتباري به مشتريان است. به طوري كه مجالت بانكداري و آماري به طور مستمر ميزان كارتهاي اعتباري و آمار مربوط به آن را منتشر و كاهش و افزايش آن را دنبال ميكنند. در اكثر كشورهاي پيشرفته، بانكها از طريق موسسات و شبكههاي پرداختي نظير ويزا، مستركارت ...و استفاده از انواع كارتهاي اعتباري را به مشتريان خود پيشنهاد ميدهند. به طور مثال در كشور آمريكا هر فرد واجد شرايط به طور متوسط داراي سه و نيم كارت اعتباري است و مردم اين كشور، بخش قابل توجهي از خريدهاي خود را به وسيله كارتهاي اعتباري انجام ميدهند. براساس آخرين آمار منتشره از سوي مجله نيلسون ريپورت از ابتدايسال5102تاانتهاينيمهاولاينسالبيشاز5221 ميليارد دالر گردش مالي كارتهاي اعتباري صادره از سوي 11 بانك رتبه اول اين كشور بوده است. ميزان قابل توجه اين رقم نشانگر اثرگذاري قابل توجه آن در تبادالت روزانه توسط مردم اين كشور است. تسهيالتازطريقكارتخريدكااليايراني آنچ//ه كارته//اي اعتب//اري را با كارته//اي متصل به حس//ابهاي نقدي متمايز ميكند، آن اس//ت كه دارندگان اينگونه كارتها به جاي خريد با كارتهاي نقدي و استفاده از موجودي حساب خود، از اعتباري كه بانك به آنها اعطا ميكند؛ استفاده ميكنند. اين مدل رفتاري باعث ميشود نقدينگي در بانكها افزايش يافته و توان اعتباردهي بانكها افزايش يابد. كارتهاي اعتباري عموما با هدف مصرف متوسط جامعه اعطا ميش//ود. اين قشر كه قريب به 70 درصد جامعه را تشكيل ميدهد؛ قشري است كه داراي شغل و درآمد ماهانه نسبتا ثابت است و توان بازپرداخت اعتبار اعطايي در حد مصارف روزمره را داردوبهعنواناصليترينمصرفكنندهجامعه،كمترينريسك بازپرداخت اعتبارات مصرفي را دربردارد.

كارت خريد كاالي ايراني، ابزاري اعتباري است كه توسط بانكهاي كشور براي عموم مردم كه درآمد مشخص و ثابتي دارند؛ صادر ش//ده و دارنده آن ميتواند تا سقف تعيين شده كه متناسب با درآمد ماهانه و حداكثر معادل يكصد ميليون ريال خواهد بود، كاالهايي را كه فهرس//ت آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين ش//ده است، خريداري كند. فهرس//ت كاالهاي قابل خريداري در اين طرح نيز از طريق درگاه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختيار عموم قرار گرفته است. افزايشقدرتخريدمردمبااعطايوامبانكي مديري//ت صحيح گردش نقدينگي توس//ط متصديان و مسووالن نظام پولي يكي از مسايل مهم در اقتصاد پولي هر كش//ور است و بدون شك هرچه گردش نقدينگي در سطح عموم جامعه بيش//تر باشد، توان خريد و مصرف و در نتيجه توان توليد و عرضه را افزايش خواهد داد. در كشور ايران كه به دليل سياستهاي مهار تورمي، كمبود نقدينگي و كمبود تقاضا بروز كرده است، استفاده از كارتهاي اعتباري بهعنوان يك//ي از ابزارهاي اوليه تحريك تقاضا در دولت يازدهم مورد استفاده قرار گرفت و اگرچه هنوز استفاده از اين ابزار در اقتصاد به فراگيري موردنظر نرسيده است، با اين حال بهعنوان اولين قدم كه تا پيش از اين نبوده اقدامي شايسته است.

بر اين اس//اس ميتوان از كارتهاي اعتباري بهعنوان ابزاري بسيار مناس//ب نام برد. در واقع با تخصيص اعتبار توسط بانكها و موسسات اعتباري به اقشار متوسط جامعه به نوعي به آنها امكان افزايش قدرت خريد داده ميشود. در اينباره طي سالهاي 1394 و 1395 بانك تجارت ميزان 1216 ه//زار ميليارد، بانك ص//ادرات 1133 هزار ميليارد تومان، بانك س//په 642 هزار ميلي//ارد و بانك ملي ايران مبل//غ 447/3 ميليارد تومان اعتبار به منظور كارت خريد كاالي ايراني اختصاص دادند.

ب//ه اين ترتيب با افزايش ت//وان خريد مصرفكنندگان اصلي جامعه و خريد آنها از عرضهكنندگان و توليدكنندگان كاال، گ//ردش پ//ول در جامع//ه به حرك//ت درميآيد و با رس//يدن نقدينگي به توليدكنندگان، چرخ//ه توليد آنها نيز راه خواهد افت//اد. كارتهاي اعتباري با ويژگي اعتبار گردشي جايگزين مطلوبي براي تسهيالت و وامهاي خرد محسوب ميشوند.

بنابراين توس//عه محصوالت كارتهاي اعتباري توسط بانكها و موسس//ات اعتب//اري در اين ش//رايط به خوبي ميتوان//د با فراهم كردن امكان افزايش قدرت خريد براي مصرفكنن//دگان كمك موثري به تحري//ك تقاضا و رفع نيازهاي قش//ر متوس//ط جامعه كرده و ب//ا گردش اعتبار، اثرات مس//تمر بر اين روند مثبت داش//ته باشد. با اجراي صحيح چرخه اس//تفاده از كارتهاي اعتباري از س//ويي قدرت خريد مصرفكنندگان افزايش مييابد، از سوي ديگر امكان افزايش فروش عرضهكنندگان و توليدكنندگان كاال و تامين نقدينگي براي بخش توليد و عرضه فراهم ميشود. بايد توجه داشت كه اجراي مداوم و شفاف چنين اقدامات حمايتي دولت يازدهم در نهايت به جريان صحيح نقدينگي در بانكها و موسسات اعتباري منجر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.