افزايش سقف استعالم مالياتي سيستم بانكي

Jahan e-Sanat - - News - از بانك

رييس س//ازمان امور مالياتي از دو برابر شدن سقف استعالم مالياتي سيستم بانكي خبر داد كه بر اساس آن سقف استعالم براي افراد حقيقي يكصد ميليون تومان و افراد حقوقي 300 ميليون تومان تعيين ش//ده است.

س//يدكامل تقوينژاد افزود: هفت هزار و 500 واحد بنگاه كوچك و متوسط كه بدهي بانكي داشته و براي راهاندازي مجدد به تسهيالت بانكي نيازمند بودهاند، سقف استعالم مالياتي سيستم بانكي كه پيش از اين 50 ميليون تومان براي اشخاص حقيقي و 150 ميليون تومان براي اشخاص حقوقي بود به دو برابر افزايش يافت.

ويبابياناينكهمالياتصادركنندگانيكماههاستردادميشود،گفت: بدهي مالياتي هفت هزار و 500 واحد توليدي به صورت پلكاني تقسيط ش//ده است. تقوينژاد با اشاره به تقديم اليحه ماليات بر ارزشافزوده به مجلس شوراي اسالمي گفت: طرح جامع مالياتي نظام جامع اطالعات مالياتي را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد تا بتوان موديان مالياتي را شناسايي كرد و افراد جديدي در زمره موديان مالياتي قرار گيرند.

وي با بيان اينكه سازمان متبوعش درسال گذشته كه سال »اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل« بود، اقداماتي در راستاي حمايت از توليد، اشتغال و صادرات انجام داده است، افزود: اگر صادركنندهاي مدارك موردنياز را به سازمان امور مالياتي ارائه كند، ظرف مدت يك ماه نسبت به استرداد ماليات آن اقدام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.