سقوط ارز و سكه

Jahan e-Sanat - - News -

با وجود اينكه پس از حمله موش//كي آمريكا به يك پايگاه هوايي در سوريه قيمت طال در بازارهاي جهاني با افزايش چشمگيري روبهرو شد اما بازارهاي داخلي نسبت به تحوالت منطقه و حمله موشكي آمريكا به سوريه واكنشي منفي داشتند و قيمت سكه و ارز در بازار كاهش يافت.

بر همين اساس قيمتها در بازار ارز كاهش يافت. قيمت دالر در بازار ثابت ماند و نرخ يورو، پوند، درهم امارات لير تركيه و يوان چين كاهش يافت. نرخ ساير ارزها نيز با افت همراه بود.

ب//ه اين ترتيب دالر در ب//ازار با نرخ 3762 تومان، يورو 4063 تومان، پوند 4689 تومان، درهم امارات 1042 تومان، لير تركيه 1044 تومان و يوان چين 581 تومان به فروش رفت.

ميزان افت قيمت يورو 12 تومان، پوند 17 تومان و لير تركيه هفت تومان بوده است.

قيمت س//كه تمام بهار آزادي نيز در بازار هش//ت هزار و 100 تومان كاهش يافت. در بازار هر قطعه سكه تمامبهار آزادي با قيمت يك ميليون و 201 هزار و 400 تومان، نيمسكه 684 تومان، ربعسكه 379 هزار تومان و سكه يكگرمي 245 هزار تومان به فروش ميرود.

هر گرم طالي 81عيار نيز ديروز در بازار 116 هزار و 541 تومان و هر مثقال طال 504 هزار و 800 تومان بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.