بهرهبرداري از 4 طرح صنعتي در سال 96

Jahan e-Sanat - - News -

سال با به ثمر نشستن طرحهاي صنعتي بانك صنعت و معدن آغاز شد. به گزارش »جهانصنعت«، نخستين روزهاي سال جديد با به بهرهبرداري رسيدن چهار طرح صنعتي مجتمع صنعتي الستيك بارز، كيميا كاشت اطبا، فوالد روهينا و فرش افشار زرينه مياندوآب كه توسط بانك صنعت و معدن تامين مالي شدهاند، همراه بود.

مجتمع صنعتي الستيك بارز در نخستين روزهاي امسال با حضور رييسجمهور كش//ورمان در شهر صنعتي دهگالن سنندج افتتاح شد. اين شركت مبلغ 94 ميليون يورو تسهيالت ارزي و 22 ميليارد تومان تس//هيالت ريالي از بانك صنعتومعدن دريافت كرده و ساالنه 44 هزار تن، معادل شش ميليون حلقه تاير راديال سواري و وانت توليد ميكند. شركت كيميا كاشت اطبا با استفاده از5/3 ميليارد تومان تسهيالت بانك صنعتومعدنوايجاداشتغال46 نفربهبهرهبرداريرسيده،ايمپلنتهاي دنداني توليد ميكند. افتتاح طرح صنعتي فوالد روهينا در گام نخست توليدكننده 450 هزار تن ميلگرد فوالدي در سال است كه اين ظرفيت در سه مرحله تا يك و نيم ميليون تن افزايش خواهد يافت ضمن اينكه ظرفيت توليد اين كارخانه در يك برنامه دو ساله به حدود سه ميليون تن نيز خواهد رسيد. گفتني است بانك صنعت و معدن با ايفاي نقش راهبردي تامين مالي صنايع فوالدي كشور براي توسعه اين صنعت اقدامات موثري انجام داده است كه تامين مالي 100 ميليون يورويي فاز دوم طرح فوالد روهينا كه تاكنون 40 درصد از مراحل پيشرفت خود را پشت سر گذاشته از جمله اين اقدامات است و با به بهرهبرداري رسيدن آن براي 445 نفر در منطقه فرصت شغلي ايجاد شد. طرح نوسازي و بهسازي شركت فرش افشار زرينه مياندوآب براي نوسازي و بهسازي اين شركت 116 ميليارد ريال تسهيالت ثابت ريالي توسط بانك صنعت و معدن پرداخت شده و ميزان اشتغالزايي آنكه ساالنه بيش از 200 هزار مترمربع فرش ماشيني توليد خواهد كرد، 55 نفر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.