شوراي امنيت از اقدام ترامپ حمايت کرد؛ تهديدآمريکابه تکرارحمله نظامي بهسوريه

Jahan e-Sanat - - News -

شورايامنيتبرايبررسيحملهموشکيآمريکا بهيکپايگاهارتشسوريه،جلسهفوقالعادهتشکيل داد. روسيه اقدام آمريکا را تجاوز نظامي دانست در حاليکه فرانسه و بريتانيا حمايت کامل خود را از اياالت متحده اعالم کردند.

فرانسه و بريتانيا در اجالس فوقالعاده شوراي امنيت ابراز اميدواري کردند که حمله موش//کي آمريکا بتواند انگيزهاي باش//د براي از سر گرفتن مذاکرات سياسي براي پايان دادن به جنگ شش سالهسوريه.

نمايندهبريتانيادرسازمانمللگفت:بريتانيابه طور کامل از حمله موشکي آمريکا عليه ارتش اسد حمايت ميکند. نماينده فرانسه در سازمان ملل حمله موشکي آمريکا را اقدامي مناسب دانست که ميتواند بازي را تغيير دهد و به مذاکرات سياسي جان ت//ازهاي بدهد. رييسجمهور اياالت متحده شامگاهپنجشنبهگذشتهبهنيروهايآمريکادستور داد با شليک موشکهاي کروز به يک پايگاه هوايي ارتش سوريه حمله کنند. به گفته کاخ سفيد اين اقدام تنبيهي عليه بشار اسد بوده تا از کشتار مردم بيگناه و ارتکاب جنايت جنگي دست بردارد.

اين حمله موش//کي نخس//تين اقدام نظامي مس//تقيم آمريکا عليه بشار اسد و اولين تصميم نظامي مهم ترامپ از زمان به دست گرفتن قدرت در کاخ سفيد است. آمريکا معتقد است که حمله شيميايي به خانشيخون که طي آن دست کم 86 نفر کش//ته شدند، به دس//ت رژيم بشار اسد صورت گرفته است.

والديمير سافرونکوف، معاون نماينده روسيه در سازمان ملل، در اجالس شوراي امنيت حمله موش//کي آمريکا را به شدت محکوم کرد و آن را عملياتتجاوزکارانهخواند.روسيهتاييدکردهاست که اندکي پيش از حمله به پايگاه هوايي سوريه، از سوي مقامات آمريکايي در جريان اين حمله قرار گرفته است تا از هرگونه برخورد نظامي ميان دو قدرت جلوگيري شود.

مقامات بلندپايه ارتش آمريکا از روسيه انتقاد ميکنندکهنتوانستهازحمالتشيمياييرژيمبشار اسدجلوگيريکند.آنهاخاطرنشانميکنندکهدر زمان انجام حمالت شيميايي در خانشيخون، در منطقههواپيماييبيسرنشينمشاهدهشدهکهيابه رژيم سوريه تعلق داشته يا به ارتش روسيه. اجالسفوقالعادهبهدعوتبوليوي نشست فوقالعاده شوراي امنيت براي بررسي بحرانسوريهبهدعوتبوليويصورتگرفت.ساشا لورنتي،نمايندهبوليويدرسازمانملل،آمريکارابه نقض خشن قوانين بينالمللي متهم کرد. او گفت که آمريکا به جاي بررسي و تحقيق درباره حمله شيميايي در سوريه، خود در مقام بازرس، وکيل، قاضي و مامور اجرا قرار گرفته است. دولت روسيه هم حمله موشکي آمريکا را به عنوان تعرض آشکار به حق حاکميت يک کش//ور محکوم کرد. پيش از اين دفتر بش//ار اسد، حاکم سوريه، در بيانيهاي حمله موش//کي آمريکا را ابلهانه و غيرمسووالنه دانستهبود. هشداردبيرکلسازمانملل دبيرکل س//ازمان مل//ل در واکنش به حمله موشکي آمريکا به يک پايگاه هوايي سوريه، هشدار داد ک//ه دخالتهاي نظامي بيش//تر، تنها اوضاع سوريه را وخيمتر ميکند. او تاکيد کرد که بحران سوريه راهحل نظامي ندارد. آنتونيو گوترش جمعه گذشته در نيويورک در واکنش به اقدام آمريکا در حمله موشکي به پايگاه هوايي ارتش سوريه گفت: دولتها و ارتشيان بايد از هرگونه اقدامي که درد و رنج مردم سوريه را افزايش دهد، خودداري کنند. دبيرکل سازمان ملل تاکيد کرد: براي سوريه راهي جز مذاکره سياسي وجود ندارد.

در همين راستا سرپرست امور خارجي سازمان ملل گفت که اقدامات فوري براي حمايت از مردم سوريهموردنيازاستوتاکيدکرد:ايناقداماتبايد بر موازين سازمان ملل و قوانين بينالمللي متکي باشد. در اياالت متحده برخي از اعضاي کنگره، از هر دو حزب دموکرات و جمهوريخواه، ضمن ابراز حمايتازاقدامموشکيآمريکا،ازترامپخواستهاند براي پايان دادن به بحران س//وريه يک استراتژي روشن و گسترده اتخاذ کند.

آمريکا آماده حمالت بيش/تري عليه سوريه

نيکيهيليدرنشستاضطراريشورايامنيت اعالم کرد که واش//نگتن براي حمالت بيشتر به سوريه آمادگي دارد. نشس//ت فوقالعاده شوراي امنيتپسازحملهآمريکابهپايگاههواييالشعيرات در جنوب شرق حمص و به درخواست نمايندگان روسيهوبوليوي،شامگاهجمعهگذشتهبرگزارشد. نماينده آمريکا در اين نشست از حمله موشکي به سوريه دفاع کرد. او اقدام آمريکا را کامال موجه خواند و گفت: وقتي سالح شيميايي به کار گرفته ميشود، آمريکا به نظاره نخواهد ايستاد. جلوگيري از توسعه و کاربرد سالح شيميايي در جهت منافع ملي ماس//ت. نيکي هيلي تاکيد کرد: براي انجام اقدامات بيشتر آماده هستيم اما اميدواريم نيازي به اينکارنباشد.نمايندهآمريکاهمچنينگفت،رژيم بشار اسد بارها از سالح شيميايي عليه ملت خود استفاده کرده و اين بار هم تصور ميکرد ميتواند مانند دفعات قبل و با اس//تفاده از وتوي روسيه از پيامدهاي آن رهايي يابد.

اما روسيه آمريکا را متهم کرد که با اين اقدام يکجانبه تروريستها را در منطقه تشويق ميکند. روس//يه همچنين وعده داد ک//ه دفاع ضدهوايي متح//د خود در س//وريه را تقويت کند. روس//يه ميگويد درحال بس//تن خط تماس اضطراري با آمريکاست؛ خط تماسي که براي پرهيز از برخورد هواپيماهاي دو کشور در آسمان سوريه برقرار بوده است. در پي حمله موشکي آمريکا به پايگاه هوايي سوريه،رييسجمهوراينکشورگفت:تجاوزآمريکا اراده ما را براي درهم کوبيدن تروريستها بيشتر کرده است. تحريمهايجديدعليهسوريه پس از هش//دار سفير آمريکا در سازمان ملل متحد در خصوص آمادگي براي اقدامات بيش//تر عليهحکومتسوريه،وزيرخزانهداريآمريکانيزروز جمعهگفتهاستتحريمهايتازهايعليهحکومت بشار اسد اعمال خواهد شد. طبق اين گزارش وزير خزانهداري آمريکا توضيح بيشتري در خصوص اين تحريمها ارائه نکرده اس//ت. در همين زمينه نيويورکتايمزنوشتهاستاعالماعمالتحريمهاي تازه عليه حکومت سوريه نشانه آن است که دولت دونالد ترامپ در واکنش به حمالت ش//يميايي سهشنبه گذشته، در حال تشديد تالشها براي تحت فشار قرار دادن حکومت بشار اسد است.

مدودف:واشنگتندريکقدميدرگيري نظامي با مسکو

به گزارش رويترز، در پي حمله هوايي آمريکا به يک پايگاه هوايي سوريه، نخستوزير روسيه گفت آمريکا يک گام تا درگيري با ارتش روسيه فاصله دارد.ديميتريمدودفگفتحمالتموشکيکروز آمريکا به پايگاه هوايي سوريه يک گام با درگيري با ارتش روسيه فاصله دارد. تصاوير ماهوارهاي نشان ميدهد پايگاه هوايي ش//عيرات که هدف حمله آمريکا قرار گرفت، محل استقرار نيروهاي ويژه و بالگردهايروسيهاست.ايناستقراربخشيازتالش کرملين براي کمک به دولت سوريه در جنگ عليه داعش و ساير گروههاي شبهنظامي است.

نخس//توزير روسيه در يک شبکه اجتماعي نوشت حمالت آمريکا غيرقانوني بود و تنها يک گام تا درگيري نظامي با روسيه فاصله باقي مانده است. مدودف نوشت: دولت ترامپ ثابت کرد که با قاطعيت با دولت مشروع سوريه مبارزه خواهد کرد؛ اقداماتي که کامال مغاير قوانين بينالملل است و تاييديهسازمانمللراندارد.ترامپبهصورتکامل روابط ميان اين دو کشور را تخريب کرده که خبر خوبي براي تروريستهاست.

هش/دارلوپندربارهتکرارس/ناريوي عراق در سوريه

به دنبال حمله موش//کي اخير آمريکا به يک پايگاه هوايي نظام س//وريه، ماري لوپن نسبت به تکرار سناريوهاي جنگ عراق در سوريه هشدار داد و تاکيد کرد تنها دشمن واقعي در سوريه، داعش است. لوپن در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در صورت رس//يدن به رياستجمهوري، فرانسه در اردوگاه حاميان بشار اسد قرار خواهد گرفت، گفت: از نظر من آدمهاي بد در سوريه داعشيها هستند. آيا بشار اسد، رييسجمهور سوريه سربازان سوري را براي کشتن بچهها در خيابانهاي ما اعزام کرده است؟ اين داعش است که سربازانش را براي کشتن بچههاي ما فرستاده است.

وي خاطرنشان کرد ترامپ قبل از رسيدن به رياستجمهوري وعده داده بود که به مداخلههاي خارجي آمريکا و تالشهايش براي سرنگون کردن دولت در کشورهاي ديگر جهان پايان خواهد داد. لوپن همچنين گفت واشنگتن قبل از اين يک بار داستانسالحهايکشتارجمعيدرعراقرابهخورد جهانيان داده بود که حقيقت نداشت.

اط/الع ترکي/ه و اروپا پي/ش از حمله آمريکا

اتحاديه اروپا، آلمان و ترکيه اعالم کردند، آمريکا پيش از حمله موشکي به سوريه آنها را از تصميم خود براي انجام اين اقدام مطلع کرده بود.

وزي//ر خارجه ترکيه در اين ب//اره گفت: در همين راستا سفير آمريکا در آنکارا مذاکراتي را با اوميت يالچين، مش//اور وزارت خارجه داشته است. وزير خارجه ترکيه افزود: اطالعات درباره اين حمله موش//کي در ميان کش//ورهاي عضو ائتالف بينالمللي ضدداعش نيز مطرح ش//ده بود. بر همين اس//اس هيچ مشکلي در اين باره وجود ندارد. وي در ادامه اظهاراتش، بر برکناري فوري بش//ار اس//د تاکيد کرد و گفت: اگر وي نخواهد قدرت را ترک کند و دولت انتقالي وجود نداشته باشد، در اين صورت بايد اقدامات الزم براي برکناري وي انجام ش//ود. در همين حال رييس کميسيون اروپا نيز فاش کرد که اتحاديه اروپا پيش از حمالت آمريکا به سوريه از اين اقدام مطلع شده بود. او گفت: آمريکا به اتحاديه اروپا اطمين//ان داده بود اين حمالت محدود خواهد بود و هدف از آن جلوگيري از جنايات بيشتر با استفاده از سالح شيميايي است.

همچنين سخنگوي دولت آلمان گفت: دولت آمريکا و وزير دفاع اين کشور قبل از اين حمله ما را مطلع کرده بودند. سخنگوي وزارت دفاع آلمان نيز گفت جيمز ماتيس، وزير دفاع آمريکا کمي قبل از اين حمالت به وزارت دفاع آلمان اطالع داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.