بازداشت عوامل حادثه تروريستي در استکهلم

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

رس//انههاي سوئد از بازداش//ت نفر دومي خبر دادهاند که احتمال ميرود با حادثه جمعه گذشته در استکهلم در ارتباط باش//د. در اين حادثه فردي با يک کاميون عابران را در مرکز استکهلم زير گرفت و دستکم چهار نفر را کشت.

بعد از ظهر جمعه گذشته فردي در يکي از خيابانهاي پر رفت و آمد مرکز استکهلم با کاميون شماري از عابران را زير گرفت و پس از برخورد با يک فروش//گاه متوقف شد. شمار قربانيان اين حادثه تا بامداد ديروز چهار نفر گزارش ش//ده و گفته ميشود حالي برخي از مجروحان نيز وخيم است. برخي منابع ش//مار قربانيان را پنج نفر گزارش کردهاند و از شنيده ش//دن صداي تيراندازي در اطراف محل حادثه خبر دادهاند. اين خبرها هنوز به طور رسمي تائيد نشدهاند.

کاميون ياد ش//ده به يک شرکت آبجوسازي تعلق دارد و ظاهرا بامداد جمعه گذش//ته سرقت شده بود. پليس سوئد همچنان در جستوجوي راننده کاميون و همدستان احتمالي اوس//ت. نخستوزير سوئد حادثه جمعه گذشته را يک اقدام تروريس//تي خواند و از بازداشت يک نفر خبر داد که مطابق ارزيابی پليس میتواند با اين حادثه در اين ارتباط باشد.

ش//بکه تلويزيونی سوئد به نقل از منابع نزديک به پليس گ//زارش داد که يک فرد مظنون ديگر در يکی از محلههای ش//مال استکهلم بازداشت ش//ده و تحقيق از اين دو نفر در جريان است. دادستان استکهلم بامداد ديروز گفت: مردی که نخس//توزير سوئد بازداشت او را تاييد کرد مظنون به انجام عمليات تروريس//تی و قتل اس//ت و ماموران تا روز سهشنبه فرصتدارندازاوبازجويیکنند.باوجودبازداشتدومظنونياد شده،پليسهنوزموفقبهشناسايیودستگيریرانندهکاميون نشده است. مطابق گزارشها پليس و نيروهای امنيتی سوئد به حالت آمادهباش درآمدهاند و حضور آنها اطراف ساختمانها و مکانهايی که میتواند هدف حمله تروريستی قرار گيرد در سراسر کشور محسوس است. در همين حال کنترل مرزهای سوئد نيز شدت گرفته است. به گفته نخست وزير سوئد در01 روز آينده خروج از مرزهای سوئد تحت کنترل شديد خواهد بود. از س//وی ديگر رفت و آمد در ايس//تگاه مرکزی راه آهن استکهلم که برای چند ساعت متوقف شده بود، تحت تدابير شديد امنيتی تقريبا به حالت عادی درآمده است. استفادهازکاميونبهعنوانسالح تاکنون هيچ گروهی مسووليت حادثه مرگبار استکهلم را بر عهدهنگرفتهاست.گرچهمياناينحادثهوحملههايتروريستي در برلين و جنوب فرانسه که توسط اسالمگرايان افراطي نزديک به گروه تروريستي »دولت اسالمي« انجام شده شباهتهاي زيادي وجود دارد. تروريس//تهاي گروه دولت اسالمي بارها از هوادارانخودخواستهاندازکاميونبهعنوانسالحاستفادهکنند و در شهرهاي مهم اروپايي دست به عمليات بزنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.