چراترامپفرمانحملهبهسوريهراصادرکرد

Jahan e-Sanat - - News -

تصميم رييسجمهور آمريکا براي پرتاب حدود 60 موشک کروز به پايگاه هوايي شعيرات- همان پايگاهي که نيروي هوايي سوريه از آن به انبار تسليحات شيميايي مخالفان حمله کرد- سريع و هدفمند بود. بيترديد ماهيت وحش//تناک اين حمله او را ت//کان داد اما واکنش اياالتمتحده بهوضوح اقدامي بود در جهت ارسال پيامهايي به بشار اسد، رييسجمهور سوريه و متحدانش و همچنين به جامعه بينالمللي: تسليحات شيميايی با مصونيت از مجازات استفاده نمیشوند.

دنيس راس مش//اور ارش//د س//ابق باراک اوباما در امور خاورميانه در يادداشتی برای نيويورکتايمز نوشت: مطمئنا اين حمله آمريکا که باهدف وارد آوردن ضربهای سهمگين به يک پايگاه هوايی در سوريه طراحی شده بود، میخواهد به ايران و کره شمالی هم بگويد که بهتر است حرفهای اين دولت را جدی بگيرند. بیاهميت نيست که اين حمله زمانی انجام شد که شی جين پينگ، رهبر چين بهعنوان مهمترين حامی کره شمالی برای ديدار با دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريکا در فلوريدا به سر میبرد. درحالیکه اين حمله باعث میشود دشمنان ما دريابند که واکنشهای آمريکا محدود به لفاظی يا هشدارهای توخالی نيست، به دوستان ما در خاورميانه، اعراب و اس//راييلیها قوت قلب میدهد. آنها در دوره رياست جمهوری اوباما متقاعد ش//ده بودند که اياالتمتحده در حال خروج از منطقه و پايان دادن به مسووليتهايش است. آنها هراسان بودند که اين رييسجمهور ايران را بخشی از راهحل مشکالت در منطقه و نه منبع آن میدانست. آن متحدان منطقهای نيز حال صحبتهای اين دولت را بيشتر جدی میگيرند و احتماال نسبت به درخواستهای آمريکا بيش از گذشته پاس//خگو خواند بود. اگر اين اقدام موفقيتآميز باشد و بر رفتار سوريه، روسيه و ايران اثر بگذارد، بر دوستان و دشمنان آمريکا به يک ميزان تأثير خواهد گذاشت. بهزودی مشخص خواهد شد که آيا اسد با حمله ديگری آمريکا را آزمايش خواهد کرد و اگر اينطور شود، وی خطر از دست دادن نيروهای هوايی بيشتر و مزيت عمدهای که عليه مخالفان نصيبش میکند را از دست خواهد داد. در ميان نيروهای زمينی اين سوال مطرح میشود که آيا ايران آماده مخاطرات در سوريه در واکنش به اين اقدام آمريکاست؟ آنها سرمايهگذاری هنگفتی روی حفظ اسد در قدرت کردهاند اما آيا آماده تعهدات بيشتر هستند، اگر ايران بخواهد آمريکا را مجبور به پس دادن تاوان انجام اين حمله کند، گزينههای ديگری دارد. اين کشور میتواند از نيروهای نيابتی شيعه برای حمله با نيروهای آمريکايی در سوريه يا عراق اس//تفاده کند اما پيش از انجام چنين اقدامی، مقامات ايران احتماال به اين موضوع خواهند انديشيد که آيا واقعا خواهان تضعيف تالش آمريکا عليه داعش که تهديد مستقيمی برای ايران و عراقیهای شيعه محسوب میشود، هستند يا خير.

در مورد روس//يه چطور؟ آيا آنها میتوانند نيروهای بيشتری را راهی سوريه کنند تا هزينه هرگونه تشديد اقدامات از سوی آمريکا را افزايش دهند يا آيا زمان آن رسيده که به اسد اعالم کنند بيش از اين از او حمايت نخواهند کرد؟ واکنش اوليه روسيه با محکوم کردن اين حمله همراه بود و آنها تاکيد کردند که تسليحات شيميايی متعلق به تروريستها بوده نه دولت سوريه اما اين بيشتر به والديمير پوتين، رييسجمهور روسيه مربوط میشود که استفاده آمريکا از نيروی نظامی قطعيت يابد. روسيه به بخش عمده خواستههای خود در سوريه دست يافته است: تضمين اين رژيم، دستيابی به يک پايگاه هوايی، گسترش تاسيسات دريايی و محوريت داشتن در هر نتيجه نهايی. حال زمان آن است که پوتين اين دستاوردها را گردهم آورد نه اينکه هزينههای مشارکت روسيه را افزايش دهد. اين امکان وجود دارد که حمله آمريکا تحرکات در سوريه را تغيير دهد و يک امکان جديد فراهم آورد. متاسفانه در جنگی که يک فاجعه انسانی را به بار آورده، ش//ايد فقط يک گام ديگر به سمت جنگ باشد که پايان هم نخواهد يافت مگر اينکه تمامی طرفها خسته شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.