وحشتفرانسويهاازدورنمايرياستجمهوريلوپن

Jahan e-Sanat - - News -

با وجود آنکه برخي نظرس//نجيها در فرانس//ه نشان ميدهند ماري لوپن، کانديداي رياستجمهوري راست افراطي در دور دوم انتخابات رياستجمهوري اين کشور شکست خواهد خورد اما همين نتايج نشان ميدهد که او در حال حاضر ميتواند بر حمايت احتمالي يکچهارم از رايدهندگاني که هنوز تصميم قطعي نگرفتهاند حساب باز کند.

درحاليکهتنهادوهفتهتاموعدبرگزاريانتخاباترياستجمهوري32 آوريل فرانسه باقي مانده احتمال پيروزي ماري لوپن به عنوان کانديداي رياستجمهوري جبهه ملي در اين انتخابات باعث افزايش شديد نگراني در فرانسه شده است. لوپن به عنوان يک مخالف با اتحاديه اروپا وعده برخورد با مهاجران و ممنوع کردن ازدواج همجنسگرايان را داده است.

براس//اس نظرسنجيها، اين رهبر جبهه ملي فرانسه نميتواند در دور دوم انتخابات رياستجمهوري در هفت مي در مقابل ديگر کانديداها پيروز شود اما در عين حال فرانسويها به ياد دارند که پيشبيني نظرسنجيها در انگليس در ارتباط با برگزيت و در آمريکا در ارتباط با رياس//تجمهوري دونالد ترامپ اشتباه از آب درآمدند.

جديدترين نظرس//نجيها در فرانسه نش//ان ميدهد از هر سه رايدهنده فرانسوي يک نفر هنوز در مقطع فعلي تصميم قطعي نگرفته و به اين ترتيب هنوز نتايج نظرس//نجيها درباره پيروز انتخابات رياستجمهوري فرانسه قابل اس//تناد نيست. پيشبيني از بابت پيروزي لوپن در انتخابات رياستجمهوري فرانسه موجب شده رسانهها و دستاندرکاران فرهنگي و مشاهير در اين کشور نسبت به کابوس اين رياستجمهوري هشدار دهند. به گفته متيو کرواساندو، سردبير نشريه چپگراي آوبزرواتور، اين کانديداي رياستجمهوري 48 ساله يک خطر واقعي را متوجه فرانسه ميکند.

دهها بازيگر، خواننده و هنرمند ديگر فرانسوي نيز اخيرا پاي يک سرمقاله در روزنامه ليبراسيون اين کشور امضا کردند که در آن نوشته شده بود: حزب جبهه ملي در آستانه رسيدن به قدرت قرار دارد. ما خواهان مقابله همهجانبه با ماري لوپن به نام آزادي تفکر و خالقيت هستيم. در عين حال بسياري از هنرمندان نيز گفتهاند در صورت پيروزي لوپن ترجيح ميدهند از فرانسه به کشور ديگري براي زندگي بروند. آنها نيز همچون آمريکاييهايي که بعد از پيروزي ترامپ زندگي در کانادا را به آمريکا ترجيح دادند ميخواهند براي زندگي به کانادا بروند.

گويي بدوس، کمدين چپگراي فرانسوي در کتابي که در ماه مارس منتشر کرد، نوشت: محض احتياط براي نقل مکان به کبک برنامهريزي کردهام. انزجار کامل از خاندان لوپن دارم. همچنين ژان ماري گوستاو لوکلزيو نويسنده فرانسوي که در سال 2008 نوبل ادبيات را گرفت، در سال 2015 گفته بود اگر لوپن در فرانسه رييسجمهور شود گذرنامه فرانسوياش را لغو خواهد کرد. بسياري از چهرههاي ديگر از جمله مقامهاي دولتي نيز وعده دادند در مقابل دولتي تحت رهبري لوپن مقاومت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.