تاييد گزينه ترامپ براي ديوان عالي

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز-مجلس سناي آمريکا با تاييد نامزد پيشنهادي دونالد ترامپ براي ديوان عالي آمريکا بزرگترين پيروزي دوران رياستجمهوري کوتاه را نصيب او کرد. مجلس سنا که جمهوريخواهان در آن اکثريت دارند بر مخالفت دموکراتها چيره شد و در ديوان عالي هم اکثريت کرسيها را به قضات محافظهکار داد.

مجلسسنابا45 رايموافقو54 رايمخالفصالحيتنيلگورساچ، قاضي دادگاه استيناف ايالت کلرادو را تصويب کرد. کرسي نهم ديوان عالي آمريکا از 13 فوريه 2016 پس از مرگ آنتونين اسکاليا قاضي محافظهکار خالي مانده بود. از زمان جنگهاي داخلي آمريکا در سال 1862 تاکنون اين طوالنيترين دورهاي است که کرسي اين نهاد خالي مانده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.