تهديد داعش به حمله عليه ترکيه

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- گروه تروريستي داعش در جديدترين نشريه خود به زبان اس//تانبولي، ترکيه را به انجام حمالت تروريستي در رفراندوم 16 آوريل در همه حوزههاي رايگيري تهديد کرد. داعش در جديدترين ش//ماره ماهنامه خود به زبان استانبولي با بيان اينکه تنها قانونگذار خداوند است، آورد: ه//ر کس که در اين رفران//دوم راي آري دهد يا راي نه بدهد، کفر گفته است و بايد مورد مجازات قرار گيرد! اين گروه در ادامه از پيروان و طرفداران خود خواست که براي حمله به همه حوزههاي رايگيري در ترکيه برنامهريزي کنند. داعش در ادامه از همه مسلمانان خواست که به حوزههاي رايگيري نروند و از اين مکانها دوري کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.