رضايت ترامپ از گفتوگو با همتاي چيني

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- دونالد ترامپ جمعه گذشته در پايان مالقات و گفتوگوهاي دو روزه خود در فلوريداي آمريکا با شيجي پينگ همتاي چينياش از پيشرفت چشمگير روابط دو کشور خبر داد.

جزييات زيادي در خصوص محورهاي گفتوگو ميان رهبران اين دو قدرت جهاني منتشر نشده اما دو طرف سعي داشتند فضاي گفتوگوها را آرام و رضايتبخش نش//ان دهند. اختالفات تجاري ميان دو کشور و پروندههاي حساسي چون بحران سوريه و رويکرد هستهاي کرهشمالي از جمله موضوعاتي اس//ت ک//ه بدون ش//ک در راس گفتوگوها ميان روسايجمهور آمريکا و چين قرار داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.